KNOWLEDGE HYPERMARKET


Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях і префіксах

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях і префіксах

§ 6. Морфологічна будова слова
63. Розгляньте схему і таблицю. Розкажіть, з яких частин скла-даиться слово, яке значення має кожна з цих частин. Пригадайте основні способи словотворення; доберіть свої приклади.


Mova1.jpg


54. І. Прочитайте речення і скажіть, які слова в ньому є різними формами одного і того ж слова, а які — спільнокореневими. В яких словах змінюється лише граматичне значення слова, а в яких — граматичне і лексичне?


II. Назвіть способи творення виділених слів.

M31a.jpg
   Віками народ витворював цю мову, витворив її, одну и найбвгатших мов слов'янства; триста тисяч пісень склила Україна цією мовою, в тім числі явивши пісенні шедеври незрівнянної краси, дала світові Україна геніальних поетів, зажило українське слово шани й визнання серед народів близьких і далеких. (О. Гончар.)


<o:p></o:p>

55.    У кожній групі слів визначте і запишіть окремо спільнокореневі слова і форми одного і того ж слова.
Диво, дивний, дивіденд, дивом, дивізія, диверсія, дивовища, дива, дивак, диван.
Читати, читач, читачі, читання, читець, читальний, читачка.
Дзвін, передзвін, дзвінкий, дзвону, дзвінки, дзвінко, дзвіниця, дзвеніти, дзвінкотіти.


56.    Доберіть до поданих слів їхні форми і спільнокореневі слова:
Київ, новий, п'ять, читач, білий.
Чим різняться між собою дібрані вами спільнокореневі слова і форми одного і того ж слова? Якими частинами мови вони є?


57.    Прочитайте пари слів. Чи можна вважати їх спорідненими?
Висновок обґрунтуйте.
Поле (іменник) — поле (дієслово); сік (дієслово) — сік (іменник); мати (іменник) — мати (дієслово); заплачу (дієслово) — заплачу (дієслово); ніс (іменник) — ніс (дієслово); віз (іменник) — віз (дієслово); засіяти (дієслово) — засіяти — (дієслово).


58.    І. Прочитайте подані групи слів; доведіть, що спільнокореневі слова, кожне зі своїм лексичним значенням, мають різні основи, а форми одного й того ж слова мають однакове лексичне значення.
Брат, брататися, братові, братній, братик, братія, братом, братство; грак, граченя, граку, грачиний, граком, грака.


Знайдіть чергування приголосних в аналізованих словах. Пригадайте, які ще приголосні у коренях слів можуть чергуватися, наведіть приклади.


59.    Перепишіть текст. У виділених словах позначте закінчення й основу.


<o:p></o:p>

Після російсько-турецької війни 1768—1774 років цариця Катерина II вирішила, що вже не потребує послуг волелюбного Війська Запорізького. Було розроблено план знищення Запорізької Січі. 42 царських полки оточили січове товариство і семеро козацьких паланок. Підступно було взято їхню старшину. Козаки не спромоглися вчинити опір. На Зелені свята — 5 червня 1775 року — впала Січ... Останнього її кошового Петра Калнашевського відвезли на Соловки, вкинули в льох, і він просидів у ньому 25 років. (За Ю. Хорунжим.)

M31b.jpg

Mova2.jpg
М якенький, піднісся, святковий, зносити, під'язич-ІІИІІ, донька, оббитий, прибережний, щорічний, зріс, одумна, загуркотів, батьків, сільський, зачесаний, безмежний, солодкий, обійшов, прибіг, об'їхав, гірський, білизна, розвеселитися, вільний.


II. Знайдіть слова з орфограмами «Подвоєні букви», «Апостроф», «м"який знак»; поясніть їх правопис.

M31с.jpg
61. І. Прочитайте, визначте будову слів. Поясніть, чому корінь вважається головною значущою частиною слова.
Горох, зрання, наріччя, бойовий, виїзний, збадьоритися, серйозно, портьєра, прибудувати, безсмертний, стиха, беру, ганяти, чіпати, жвавий, предивно, розлогий, пустити, зрання, скочив, витирати.


II. Знайдіть слова, в яких відбувається чергування приголосних чи голосних при творенні інших слів.
62. І. Пригадайте назви орфограм, пов'язаних з чергуванням Голосних звуків у коренях слів. Доберіть до кожної орфограми тип лиці свої приклади, запишіть їх.


Орфограма                                     Приклади

1. Букви о — о у коренях дієслів    Могти — змагатися
2. Букви е — і у коренях дієслів     Текти — витікати
3. Букви е — ц у коренях дієслів    Стелю — застилати
4. Букви о — і, е — і у коренях       Школа — шкіл, пені — піч
слів
5. Букви е — о після ж, ч, ш           Жолудь, вечеря
6. Букви и, і після ж, ч, ш та г.        Число,  похилий;   чільний  (бо
к, х у коренях слів                         чоло), гість (бо гостя)

II. Складіть таблицю чергування приголосних звуків (г — ж— З,    Ч — ц, х — ш — с). Доберіть приклади.


63. Наведені слова поставте у формі місцевого відмінка і запишіть їх. Поясніть, які зміни відбуваються в корені, чи змінюється лексичне значення слів.
Ріка, вухо, подруга, ніж, дорога.
 
65.    І. Прочитайте і перепишіть текст. Визначте, чим автор досягає образної виразності тексту; поясніть правопис префіксів.
Люблю я сади. В усі пори року. І тоді, коли стоять вони сумовито, розбазаривши свою літню красу, розтринькавши осінню позолоту, коли на гілках не зостається жодного, листочка, хіба що подекуди яке яблучко приліпилося сумовито; в зимову пору вони прекрасні на фоні сніговому — мов викуті з чистої бронзи мідяво-шерхлі стовбури; весною сади неповторні у своєму пишному цвітінні, в нерукотворному весільному уборі. (Ю. Збанацький.)


<o:p></o:p>

II. Поясніть значення виділених слів. Які значущі частини надають їм певних відтінків у значенні?


66.    Прочитайте текст. Скажіть, що нового ви довідалися про префікси. Поясніть значення виділених слів. Складіть з ними речення.
В українській мові є двійнята-префікси, які відіграють особливу роль. Так, коли сказати: попобігати, попопрацювати, попоходити, попострибати і так далі — це, далебі, не те, що: побігати, попрацювати, походити, пострибати. Дієслова з подвоєними префіксами означають ніби найбільшу міру якоїсь дії. Правда, подібні слова не так часто зустрічаються в мові. (А. Матвієнко.)


67.    Прочитайте вірш, випишіть слова з пропущеними буквами.
Поясніть правопис цих слів. Якого значення надають префікси словам?

Вулканний етюд.
Козац..кі могили в..сокі

— Н..згаслі вулкани Вкраїни.

Стікають Ши..ни..ні потоки

Із їх польової в..ршини.
В могилах похована мука

— Дідів п..р..молоті кості,

В могилах — кайдани онука,

Обірвані в праведній злості.
З сльози проростав з..рнина

І колосом зірку ч..ркає

— В розливі пш..ниць потопає

Вулка..а моя Україна.
(І. Драч.)

M31d.jpg
68. Випишіть слова з префіксами, поясніть їхнє значення та Правопис.
1. У розчинене вікно пливуть медові пахощі розквітни х акацій. (П. Колесник.) 2. В безладно розсипаних хмарах засяяла веселка. (А. Хижняк.) 3. За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає. (Т. Шевченко.) 4. Вже розпогодилось, умите сонце перекинуло Свої золоті коси на поля, і вони укрилися пахучою парою. (М. Стельмах.)


69.    Випишіть з орфографічного словника 6 слів з префіксами пре-, при-, прі-; складіть з ними речення.


70.    Перекладіть українською мовою словосполучення і запишіть

ІІ. Порівняйте їхню вимову і написання в обох мовах. Виділіть пріфікси в дієсловах. Скажіть, якого значення надають вони словам.


Ссыпать зерно, сшить платье, счищать пятно, сорвать цветок, собирать коллекцию, снять полотенце, Съесть обед.
71.    Прочитайте текст; знайдіть слова з суфіксами, поясніть їхній правопис.


Це — цікаво.
Ми мало не щодня користуємося праскою і не уявляймо навіть, як без неї можна обійтись. Яка ж історія виникнення цього незамінного електропобутового приладу?
Перша згадка про праску з вугіллям з'явилася лише її XVII столітті. До цього часу інструмент для прасування нагадував сковорідку, на якій лежало розжарене вугілля. Пізніше вугілля у прасках замінили спиртовим паяльником. І лише 1913 року з'явилися перші електричні праски. (З календаря.)


<o:p></o:p>

M31е.jpg
72.    Знайдіть у словах голосні, що чергуються. Поясніть значення слів та їхній правопис.
1.    Гонити — ганяти, вимога — вимагати, доскочити —доскакати.
2.    Шкода — шкідник, возити — візник, гора — гір, робота — робітник, будова — будівник, корова — корівник.
73.    Прочитайте текст, поясніть написання відомих орфограм.


Збережемо сон-траву!
Чарівна квітка весни — так називають сон-траву за її шовковисте опушення. В Україні зустрічається п'ять видів сон-трави. Квіти одного з них, рідкісного еону карпатських високогір'їв, мають біле забарвлення. Квіти інших видів — лілово-світло-фіолетові.
На жаль, з кожною весною дедалі меншає сон-трави. Збираючи букети, люди не тільки зривають квіти, а й видирають з корінням рослини, що, зрештою, ставить під загрозу існування виду. Не випадково сон-траву занесено до Червоної книги. (З газети )


74.    Перекладіть текст українською мовою, перекажіть його.
Поясніть значення виділених слів, перекладених українською мовою, розберіть їх за будовою, поясніть правопис. Чи відбувається чергування звуків у цих словах? Відповіді вмотивуйте.


В 1922 году в мире археологии произошло одно примечательное событиа Английский археолог Хоуард Картер близ древних Фив открыл гробницу фараона Ту-танхамона. Изображения найденных в ней прекрасных вещей — статуэток из золота, украшений, утвари — обошли весь свет. Больше всего поразил воображение Картера найденный им маленький венок из васильков. Высохли за тысячелетия цветы, но сохранили и форму, и синеву. Какая жизненная сила! (3 кн. "Большой дом человечества")


75.    Поясніть спосіб творення та правопис поданих слів. Встановіть лексичне значення перших трьох слів. Зробіть фонетичний
розбір виділеного слова.
Верховина, лексикологія, тьмяніти, козацький, товариський, синьоокий, Донбас, АСУ, молочний, щорічний, Хмельниччина, боєздатність, семирічний, прийшов, зніс, тисячоліття, ПТУ, НТР, сільрада, юннат, прадід, безрукавка.


76. 1. Перепишіть текст; знайдіть у ньому слова, утворені ріаиими способами.
Козацький полководець Петро Сагайдачний з'явився на Січі в останні роки XVI століття. Один з найгеніальніших полководців Європи, державний діяч, захисник української культури і духовності, поборник освіти — він був людиною Відродження. Петро Сагайдачний піднісся до найвищих щаблів тодішньої освіченості, був титаном духу і думки, людиною могутніх пристрастей, Кипучої, невтримної енергії. (З газети.)
II. Поясніть лексичне значення слів щабель, поборник.

О.М.Біляєв, Л.М.Симоненко Українська мова 10-11 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту

календарно-тематичне планування Українська мова онлайн, книги та підручники українською, школяру підготуватись до уроку

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.