KNOWLEDGE HYPERMARKET


Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 10 клас. Повні уроки>> Економіка: Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств. Повні уроки


Содержание

Тема

  • 28-29. Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств.


Мета

  • дізнатися, що таке власність,які бувають типи,види і форми власності;
  • розкрити суть організаційних форм підприємств.

План

1. Зміст, типи, види форми власності.
2. Організаційні форми приватних підприємств.


Зміст, типи, види форми власності

Власність– відносини між людьми з приводу привласнення і відчуження речей, продуктів праці.
Формою прояву економічної власності є юридична власність – встановлення майнових прав між людьми , за яких визначають річ чи сукупність речей, що належать певній особі або групі людей.

Суб’єкти: індивіди, фізичні особи.
Об’єкти: все розмаїття національного багатства.

Ознаки:
1. відносини між людьми
2. результат суспільного розвитку
3. відносини щодо присвоєння матеріальних благ
4. першість належить відносини щодо присвоєння виробництва
5. за певних умов засоби виробництва можуть відчужуватися від виробництва
6. на поверхні економічного життя відносини власності виступають як право власності.

Форми власності визначають зв’язки, що обумовлюють механізм поєднання виробника з засобами виробництва:
1. державна
2. колективна
3. індивідуально-трудова
4. з найманою працею
5. змішана (поєднує різні форми власності).

Форми власності

Види власності (конкретний спосіб привласнення благ):
1. загально-державна (спільна власність всіх громадян);
2. муніципальна ( власність регіональних державних органів);
3. кооперативна ( об’єднана власність членів окремого кооперативу, створеного на добровільних засадах для здійснення спільної діяльності);
4. акціонерна ( капітал, створений завдяки випуску і продажу акцій);
5. громадстких організацій;
6. одноособова;
7.монополістична;
8.корпоративна;
9.сімейна.


Типи власності( визначається найбільш загальним принципом її функціонування):
1. суспільна (спільне привласнення засобів виробництва і його результатів);
2. приватна( право на володіння і розпорядження належить приватній особі).


Треба зазначити, що з розвитком світогосподарських зв’язків все більшого поширення отримую іноземна власність, тобто відбувається купівля об’єктів власності поза межами своєї країни. Більшість країн законодавчо передбачає максимальну частку іноземної власності, а деякі навпаки стимулюють приплив інвестицій в власність країни. Як , наприклад, ОАЕ:


Узагальнена схема типів, форм и видів власності:
Узагальнена схема типів, форм и видів власності

Організаційні форми приватних підприємств

Залежно від форми власності згідно із ст.63 ГКУ в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
- приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);
- підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);
- комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;
- державне підприємство, що діє на основі державної власності;
- підприємство, засноване на змішаній формі власності (на основі об'єднання майна різних форм власності).

Колективними підприємствами є:
-кооперативи – об’єднання громадян для спільного ведення господарської або іншої діяльності;
- орендні підприємства – засновані на договірних взаєминах щодо тимчасового володіння і користування майном;
- господарські товариства (партнерства) – підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.

До господарських товариств належать:
- акціонерні товариства;
- товариства з обмеженою відповідальністю;
- товариства з додатковою відповідальністю;
- повні товариства;
- командитні товариства.


Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства в межах вартості належних їм акцій.
Акціонерні товариства можуть бути публічними чи приватними.
Акції публічного акціонерного товариства можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Акціонери такого товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

Акції приватного акціонерного товариства розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Акціонери закритого товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства.


Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе  відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном.
Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.


Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.


Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.
Командитним товариством є господарське товариство, в якому один або кілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).


Відповідно до суб'єктів права приватної власності, визначених Законом «Про власність», можна виділити три види приватних підприємств:
•  індивідуальне приватне підприємство, що ґрунтується на приватній власності і роботі однієї фізичної особи (підприємство однієї особи);
•  сімейне приватне підприємство, яке ґрунтується на приватній власності і роботі громадян, що проживають спільно як члени однієї родини (наприклад,  сімейним підприємством може бути селянське (фермерське) господарство);
•  приватне підприємство з правом наймання робочої сили, що ґрунтується на приватній власності окремого громадянина України, який використовує найману працю.
Якщо приватне підприємство має не одного, а декількох власників (наприклад, сімейне), його майно є спільною власністю. Інша, тобто частково спільна власність, повинна бути встановлена письмовою угодою власників майна (ст. 18 Закону України «Про власність»).

Список використаної літератури

1. Лекція на тему «Сутність власності» викладача Кириленко В. І., КНУ ім. Т. Шевченка.
2. Лекція на тему «Підприємство, класифікація, організаційно – правові форми» викладача Кириленко В. І., КНУ ім. Т. Шевченка.
3. Урок на тему «Підприємство» викладача Карпюк Г. І., УГЛ КНУ ім. Т. Шевченка.
4. Урок на тему «Види і форми власності» викладача Карпюк Г. І., УГЛ КНУ ім. Т. Шевченка.
5. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы, политика: В 2 т. – М.: Республика.
6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.Н. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – К.: Знання, 2006/
7. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2007.Відредаговано і надіслано Мазуренко М.С.Над уроком працювали

Карпюк Г. І.

Ціневич Г.О.

Мазуренко М.С.

Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас