KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ № 8-9. Доповідь і реферат, пов’язані з виучуваними предметами

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: РЗМ № 8-9. Доповідь і реферат, пов’язані з виучуваними предметами (із залученням науково-популярної літератури)

Реферат
320. Прочитайте текст. Поясніть різницю між доповіддю і рефератом. Яких вимог слід дотримуватися, працюючи над рефератом?


Відомо, що робота з книжкою вимагає не тільки вміння розібратися в змісті, відібрати суттєве, основне, але й уміння дати певну оцінку прочитаному, зробити необхідні висновки.


Доповідь, розроблена на основі критичного огляду, вивчення декількох джерел, називається рефератом. В основі його лежить стислий переказ у письмовій формі чи у формі публічного виступу змісту книжки, результатів вивчення якоїсь проблеми, підсумків наукової роботи. У школі, інституті підготовкою реферату вважають написання певного тексту, пов'язаного як із самостійною роботою школярів, студентів, так і з аналіч зом додаткової літератури, а також виступ на основі цього тексту на семінарі, конференції, в науковому гуртку тощо.


Щоб реферат був змістовним, необхідно приділити увагу добору матеріалу. А для цього рекомендується використати не одне джерело, а декілька. Перш за все потрібно з'ясувати, яка існує література з теми реферату, скласти її список. Користуючись різними каталогами (алфавітним, систематичним, тематичним), бібліографі фічними виданнями, довідковою літературою, ви знайдете необхідну вам літературу.


Працюючи з книгою, потрібно передусім настроїти себе, дати собі цільову установку: вивчити за книжкою те чи інше питання, яке потрібно висвітлити; критично проаналізувати зміст книжки; перевірити, чи збігається ваша оцінка якоїсь проблеми з думкою автора, інших авторитетних осіб; вибрати для реферату більш яскраві факти, приклади, цікаві положення та ін.


Подібні установки допомагають більш цілеспрямовано працювати з книгою і передусім визначити вид читання: суцільне, вибіркове, комбіноване. Під час суцільного читання книга прочитується повністю, від початку до кінця, без будь-яких пропусків. іноді для теми достатньо вивчити не всю книжку, а лише окремі її розділи, параграфи. Таке читання називається вибірковим. Комбіноване читання — це суцільне читання одних частин і вибіркове — інших.


Реферат, як і доповідь, включає три частини: вступ, основну частину і висновок. У вступі розкривається актуальність теми, її зв'язок з важливими проблемами сучасної практики, історія питання. Може бути поданий короткий огляд використаної в рефераті літератури. У висновку (заключній частині) формулюються основні висновки із всього сказаного, вказуються питання, які вдалося висвітлити більш-менш повно, та ті, які потребують подальшої роботи.


821. Ознайомтеся із зразками рефератів (підготовлених у попередні роки), їх структурою та оформленням. Чи знаєте ви, як потрібно оформляти реферат? Звірте свої міркування з поданим нижче матеріалом.


Зверніть увагу!
Під час оформлення реферату потрібно на титульній сторінці вказати назву установи, де виконано роботу, тему реферату, прізвище та ім'я її автора, клас (групу, гурток), де він навчається, рік написання, прізвище керівника роботи. Реферат має бути чітко написаним або віддрукованим. Текст пишуть лише я одного боку аркуша, залишаючи ліворуч поля. Також враховується загальний вигляд реферату, оформлення цитат, посилань, списку використаної літератури.

322. І. Підготуйте реферат на одну з поданих тем (на вибір):
I.    Лексика сучасної української мови з погляду її походження і розвитку.

2. Синонімія в українській мові.

3. Українська лексикографія.


Скористайтеся книжками:

Доленко М., Дацюк І., Кващук А. Сучасна українська мова.— Вид. 3-те, перероб., доп.— К.: Вища школа, 1987;

Пономарів О. Стилістика сучасної української мови.— К.: Либідь, 1992 та ін.


II.    При підготовці реферату дотримуйтеся поданих нижче вимог:

Пам'ятка
Як писати реферат
1.    Визначити адресата і мету спілкування.
2.    Дібрати відповідну літературу.
3.    Опрацювати дібрані джерела з робочими стислими помітками, закладками в книжці.
4.    Скласти план відповідно до обсягу реферату (його пункти розкриваються приблизно на однаковій кількості сторінок).
5.    Оформити яскравий, привабливий вступ.
6.    Дати перелік основних висновків, узагальнень та рекомендацій.
7.    Оптимальний обсяг реферату — 10—12 друкованих сторінок. Такий реферат потребує для усного викладу перед аудиторією 10—15 хвилин.
8.    Під час усного виступу краще розповідати, а не читати реферат. Для цього скласти розгорнутий план-конспект на 2—4 сторінки.
9.    Під час добору мовних засобів для написання реферату необхідно враховувати особливості наукового стилю мовлення.

О.М.Біляєв, Л.М.Симоненко Українська мова 10-11 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту

бібліотека підручників з української мови, твір з української мови, уроки української мови 11 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.