KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 11 клас

Українська мова 11 клас в ході інтерактивного навчання продовжить знайомити школярів не лише з орфографічними, лексичними та всіма іншима правилами й нормами української мови, а й сприятиме формуванню особистості дитини. Адже рідна мова має особливе значення,  вона стає для кожної людини одним з найцінніших надбань. Конспекти уроків, реферати, презентації, кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів з української літератури не лише допоможуть у підготовці до уроків, а й стануть у пригоді у практичному житті для кожної людини. Завдяки матеріалам, розміщеним на Гіпермаркеті знань й доступному в режимі он-лайн, учні можуть підготуватись до уроків, контрольних, заліків, екзаменів та ЗНО швидко й цікаво!


Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас                     

Календарний план 2011-2012 року з Української мови


1. Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики.
2. РЗМ № 1 Види запису почутого: докладний запис, конспект. Читання мовчки текстів монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.
3. Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.

Стилістика мови. Культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики
4. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа.
5. РЗМ № 2 Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).
6. Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.
7. Ступені порівняння. Стягнені і нестягнені форми. Написання складних прикметників.
8. Види запису прочитаного: тези, докладний і короткий плани.
9. Займенники й контекст. Правопис займенникі. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників.
10,11. РЗМ № 3-4 Ділові папери. Офіційний лист. Лист електронною поштою і по мобільною телефону (sms). Основні вимоги до культури спілкування в Інтернеті.
12. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень.
13. Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.
14,15.РЗМ № 5-6 Стислий переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).
16. Написання –н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках.
17. Не і ні з різними частинами мови.
18. Контрольна робота № 1. Морфологічні засоби стилістики. Аудіювання текстів діалогічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

Стилістика простих речень

19. Види простих речень і їх відтінки значень.
Синоніміка двоскладних і односкладних речень.
20,21.  РЗМ № 7-8 Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової,  науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення. Бібліографія.
22. Синоніміка неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових речень.
23. Синоніміка означено-особових і безособових речень.
24. РЗМ № 9 Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу.
25. Синоніміка мовних засобів вираження присудка, другорядних членів. Інверсія замість прямого порядку слів.
26. Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів. Пунктограми у простому реченні.
27. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер.
28. Контрольна робота № 2. Стилістика простих речень.
Контрольний диктант.
29. РЗМ № 10 Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули (під час вітання, звернення, залучення слухачів до полеміки,  відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обіцянка,  відмова, заперечення тощо). Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

Стилістика складних речень
30. Смислові відношення між частинами складних речень.
31,32. РЗМ № 11 – 12 Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).
33. Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень. Аналіз помилок, допущених у контрольному переказі.
34. Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.
35. Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.
36. Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.
37. Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення.
38. РЗМ № 13 Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).
39.40. Пунктограми в складному реченні.

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення

41. Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості.
Пунктограми при прямій мові та діалозі.
42. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.
43,44. РЗМ № 14 - 15 Стаття  на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення.
45. РЗМ № 16 Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Основні вимоги до культури спілкування по телефону. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.
46. Контрольна робота № 3. Стилістика складних речень. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення. Аудіювання  текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.
47,48.РЗМ № 17 – 18 Доповідь на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються, (із залученням наукової,  науково-популярної літератури), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.

Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення
49. Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні.
50. Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.
51.РЗМ № 19 Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки (практично).
52,53. РЗМ № 20 - 21 Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція (вступ,  основна частина, завершення), основні способи  виступу (читання тексту, відтворення його по пам’яті з читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, інтерпретація, відповіді на запитання, ведення полеміки).

Узагальнення й систематизація  найважливіших відомостей з української мови

54. Лексикологія і фразеологія.
55,56. РЗМ № 22 – 23 Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).
57. Морфологічна будова слова.
58. Написання слів з найуживанішими орфограмами.
59. Частини мови.
60. Слово, словосполучення. речення.
61. Просте речення. Члени речення. Складне речення. Система розділових знаків.
62. Текст, його будова.
63. Контрольна робота № 4. Стилістика мовлення. Узагальнення й систематизація  найважливіших відомостей з української мови). Контрольний диктант.
64. РЗМ № 24 Ділові папери. Доручення. Розписка.
65-70. На розсуд учителя


Календарний план 2010-2011 року з Української мови


1.    Вступ. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості

Поглиблення й систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, стилістики
4.    Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них.
5.    Речення, його граматична основа. Члени речення
7.    Усний переказ тексту публіцистичного стилю
8-9.  РЗМ № 4-5. Усний твір на морально-етичну тему
11.   Види простих речень
13.   РЗМ № 6.  Ділові папери. Заява. Автобіографія.
17.   Тематична контрольна робота № 2. Просте речення. Основні пунктограми у простому реченні.  Контрольне читання мовчки
18-19. РЗМ № 8-9.  Доповідь і реферат, пов’язані з виучуваними предметами (із залученням науково-популярної літератури)
20.    РЗМ № 10. Ділові папери. Доручення. Розписка
21-22. РЗМ №11-12.  Контрольний переказ тексту із творчим завданням
25.    Складне речення. Складносурядне речення
26.    Складне речення. Види складнопідрядних речень
29.    Основні пунктограми у складному реченні
30-31. РЗМ № 15-16.  Контрольний твір на запропоновану тему
33-34. Основні пунктограми у складному реченні
35.    Тематична контрольна робота № 3.  Складне речення. Основні пунктограми у складному реченні.  Складне речення. Основні пунктограми у складному реченні
36.    Пряма мова. Діалог.
42.    РЗМ Усний переказ тексту із творчим завданням
46-47. Будова тексту. Мовний аналіз тексту.
49-50. Стилі, типи, жанри мовлення
59.    РЗМ. Доповідь і реферат, пов’язані з виучуваними предметами (із залученням науково-популярної літератури)
61-62. РЗМ. Виступ під час дискусії
63-64. РЗМ Виступ із доповіддю перед аудиторією
66-69. Повторення вивченого протягом року

Уроки українська мова онлайн, уроки українська мова, методичні розробки українська мова, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.