KNOWLEDGE HYPERMARKET


Світова література 11 клас


Світова література
11 клас містить велику кількість ексклюзивних уроків, рефератів, презентацій,  кросвордів, практикумів, лабораторних, кейсів по світовій літературі ХХ століття, що дає можливість не лише виховати свідомого високоінтелектуального читача в школяреві, а й  вдосконалити  знання з історії та теорії літератури. Гіпермаркет Знань допоможе не лише осягнути шкільну програму з світової літератури, а й підготуватись до ЗНО, заліків та екзаменів.

          Гіпермаркет знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 11 клас

Календарний план 2011-2012 року зі Світової літератури

1. Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. «Нова драматургія», її засадні принципи.Творчі знахідки і здобутки Г.Ібсена, А.Чехова, Б.Шоу.
2. Г. Ібсен – видатний норвезький драматург, творець «нової драми».Новаторство Ібсена –драматурга. «Ляльковий дім» -- соціально-психологічна драма.
3. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п*єсі «Ляльковий дім».Характеристика образу Нори.
4. РМ   Диспут, ваше особисте ставлення до вчинку Нори.
5. Складність і неоднозначність художнього процесу першої половини XX ст. Модернізм як некласична модель       культури, найповніше й найпослідовніше втілення естетико-художнього  перевороту XX ст.
6. Авангардизм 1910-20-х років і здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм). Доля реалізму в літературі першої половини XX ст. Елітарна та масова культура.
7. Ф. Кафка. Загальна характеристика творчості.
8. Концепція світу та людини в оповіданні «Перевтілення».
9. Проблема метафоричного світобачення в оповіданні «Перевтілення». Символічність образного світу твору. Вплив Ф. Кафки на розвиток всесвітньої літератури.
10. Контрольний твір.
11. Джеймс Джойс - видатний ірландський письменник-модерніст. Характерні риси його творчості та їх прояв в есе «Джакомо Джойс». «Потік свідомості» та аналіз психології людини у психологічному есе «Джакомо Джойс».
12. Джерела «потоку свідомості» в есе. Спроба «реставрації» сюжету твору. Вплив Дж. Джойса на   всесвітню літературу .
13. Контрольна робота.
14. М. Булгаков - видатний російський письменник. М Булгаков і Київ.
15. «Майстер і Маргарита». Особливості композиції  твору.
16. «Московські» та «єршалаїмські» розділи твору,художні засоби  їхнього зв'язку.
17. Проблематика роману. Характеристика голошеи образа пору.
18. РМ (письмово) Складання цитатної характеристви (або анкети) образів майстра та Маргарити.
19. Воланд і його почет. «Магічний реалізм» у творі.
20. Особистість і влада, різні аспекти трактувавння проблеми їхніх відносин.
Контрольний домашній твір. Художня література  на межі ХІХ-ХХ ст.: традиції та новаторство (на матеріалі вивчених творів).
21. Загальна характеристика творчості Р.М.Рільке.
22. Загальна характеристика творчості Гійома Аполінера.
23. Загальна характеристика творчості Ф.Гарсіа Лорки.
24. «Срібна доба» російської поезії. Загальна характеристика творчості 0.Блока.
25. Загальна характеристика творчості Анни Ахматової.
26. Загальна характеристика творчості Бориса Пастернака.
27. РМ Виразне читання віршів.
28. Контрольна робота.
29. ПЧ Сторінками художньої літератури  першої половини XX ст.
30. Особливості літературного процесу другої половини      XX ст. Нові явища та тенденції в літературі кінця XX ст.
31. Підсумковий урок.
32. Б. Брехт - видатний німецький письменник. «Епічний театр» Б.Брехта, його теоретичні засади та творча практи.
33. Проблематика та художні особливості п'єси «Життя Галілея»
Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми.
34. А. Камю - французький письменник, лауреат Нобелівської премії. Його філософські й естетичні погляди. Роман "Чума" як еволюція "від естетики абсурду до естетики бунту».
35. РМ (письмово) Філософія екзистенціалізму в цитатах з роману «Чума».
36. РМ (усно) Характеристика основних образів роману. Проблема вибору у творі. Особливості поетики й стилю.
37. Е. Хемінгуей - видатний американський письменник. «Старий і море» -  повість-притча про людину. Образ Сантьяго.
38. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст повісті. Місце Хемінгуея в американській і всесвітній літературі.
39. Контрольна робота.
40. Своєрідність японської літератури XX ст. Кавабата Ясунарі - «красою Японії народжений». Вишукана простота стилю письменника.
Відображення національної естетики та етики в романі «Тисяча журавлів».
41. Чайна церемонія та її доля у XX ст. як утілення глобалізації та вульгаризації національного колориту.
42. Інтенсивний розвиток латино-американської літератури в другій половині XX ст. Г.Гарсіа Маркес - відомий колумбійський письменник, лауреат Нобелівської поеми. Роман "Сто років самотності" як твір "магічного реалізму ".
43. Органічне поєднання, буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в романі «Сто років самотності»,
Проблематика та система образів твору. Родина Буендіа у художньому часі й просторі твору. .
44. Контрольний твір. Роль інакомовлення в літературі: XX ст. (на матеріалі вивчених творів).
45. Постмодернізм - одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика. Мистецтво постмодернізму та його відносини з елітарною й масовою культурою. Найяскравіші представники постмодерністської прози.
46. М.Павич - сербський письменник-постмодерніст. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму
Використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм»)  як характерна ознака творчості М.Павича.
47. П.Зюскінд - сучасний письменник-постмодерніст. Риси постмодернізму в повісті «Запахи, або історія одного вбивці»; «віртуальний історизм» («імітація» світогляду Франції доби Просвітництва); захоплюючий детективний сюжет, можливість багатьох варіантів інтерпретації тощо.
48. Образ Гренуя та його літературні прототипи (крихітка Цахес, персонажі Ч.Діккенса та ін.).
49. Контрольна робота.
50. ПЧ Література початку XXI ст.
51. РМ Захист проекту «Книга, без якої я не уявляю свого життя». Підсумковий урок.

Календарний план 2010-2011 року зі Світової літератури
1. Література першої половини 20 ст. Історико-соціальне тло доби: падіння імперій, світова економічна криза,поява тоталітарних режимів. Перша світова війна. Вплив філософських, наукових, соціологічних концепцій на формування світобачення людини. Розкол літератури на елітарну та масову.
2. Традиції реалізму 19 ст. та їх взаємодія з новими літературними течіями на поч.20 ст. Імпресіоністичні, натуралістичні та неоромантичні тенденції у літературі цього періоду. Зближення лірики та прози, розквіт ліричної прози та віршів у прозі.
3. О. Купрін (1870-1938)- життєвий та творчий шлях. Купрін та Україна. Романтичне кохання-одна з провідних тем творчості письменника.
4. „Гранатовий браслет”- гімн „сильному, як смерть коханню”.  Життєва основа твору. Протиставлення справжнього кохання банальним взаєминам між чоловіком та жінкою. Моральний та символічний  смисл загибелі Желткова. Символіка гранатового браслету, роль біблійних цитат у творі.
5. Урок позакласного читання.І.Бунін „Темні алеї”
6. Модернізм як некласична модель культури. Новаторство модерністського мистецтва. Засновники європейської модерністської прози: М.Пруст,Ф.Кафка, Дж.Джойс. М.Пруст(1871-1920). „У пошуках утраченого часу” —  „суб’єктивна епопея”20 ст., її складові та центральні проблеми (часу, міжлюдських взаємин, пошуку сенсу буття)
7. Джеймс Джойс (1882–1941).  Життєвий і творчий шлях письменника.   Джойс — ірландський письменник-модерніст, його світоглядні й естетичні позиції. Харак¬терні риси поетики модерністських творів Джойса: “потік свідомості”, елемент пародійності й іронізму, яскраво виражена інтертекстуальність. Психологічне есе “Джакомо Джойс”, його автобіографічний характер.
8. Франц Кафка (1883–1924) “Перевтілення”. Життєвий і творчий шлях письменника.  Кафка – австрійський письменник-модерніст. Характерні особливості індивідуального стилю (поєднання реальності і міфотворчості, підкреслено буденний, без емоцій опис фантастичних подій, відтворення трагізму буття “маленької людини”)
9. “Перевтілення” Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні “Перевтілення”. Зображення трагедії відчуження особистості в новелі. Грегор Замза і його родина.
10. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст.
11. Ґійом Аполлінер (1880–1918).  Життєвий і творчий шлях письменника. Шлях французького поета Ґійóма Аполлінéра від неоромантизму до кубофутуризму. Реакція на символізм, звернення до реального, предметно-чуттєвого і його вираження “прямим словом”. Зміна позиції щодо життя, ствердження активно-творчого ставлення до нього. “Лорелея”, “Міст Мірабо”. Змалювання почуттів особистості в урбанізованому динамічному світі
12. Задум „Каліграм”. Осмислення трагедії Першої світової війни у поезії “Зарізана голубка й водограй”. Символіка образів
13. Рáйнер Марíя РÍЛЬКЕ (1875–1926).  Життєвий і творчий шлях письменника. Рільке й Україна. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р.М.Рільке.
14. “Орфей, Еврідіка, Гермес”, “Ось дерево звелось...” головні мотиви творчості: вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі, ностальгія за втраченою єдністю людини зі світом, взаємозв’язок життя та смерті, трагічний розрив у взаєминах чоловіка та жінки, сутность й покликання мистецтва. Образ Орфея як персоніфікація сили мистецтва, що приборкує природу й одухотворює світ
15. “Срібна доба” російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм,¬ акмеїзм, футуризм). Трагічні долі митців «срібної доби».
16. Олексáндр Блок (1880–1921) Життєвий і творчий шлях письменника. Своєрідність символізму в російській поезії. О.Блок – найвидатніший поет російського символізму. “Незнайома”- образ Незнайомої як втілення Вічної Жіночності
17. „Весно, весно, без меж і без краю...”- „ідеї двобою з життям” та „любові ворожнечі”. “Про доблесті, про подвиги, про славу”-мотиви втрати кохання  й сенсу буття, трагічної самотності у вірші.
18. Аннá Ахматова (1889–1966). Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її творчості.  “Довкола жовтий вечір ліг”, “Дав мені юнь ти сутужную”. Аналіз поезії
19. Поема “Реквієм” - звернення до наболілих суспільних проблем. Створення в поемі узагальненого портрету народного страждання. Жанрово-стильова поліфонія поеми, біблійні символи.
20. Володимир Маяковський (1893–1930). Життєвий і творчий шлях письменника. Маяковський – лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Трагічна доля поета.  „А ви змогли б?”, “Послухайте!”-рання лірика поета як зразок російського футуризму.
21. “Лілічко! Замість листа”.  Масштабність любовних почуттів ліричного героя. Новаторство  поезії Маяковського: експресивна функція ритму й рими, ораторські прийоми інтонації, використання уособлень, розгорнутих метафор, гіпербол.
22. Борис Пастернак (1890-1960). Життєвий і творчий шлях письменника. „Цей лютий! Час для сліз і віршів!”, „Зимова ніч” Особливості  пейзажної лірики: одухотвореність образів, передача настроїв потрясіння, захвату буттям
23. „Визначення поезії”, „У всьому я хочу дійти  самої суті”. Ствердження спорідненості життя й творчості. Музичність і яскрава мальовничість пастернаківських поезій.
24. Загальна характеристика літератури 1920-1940-х рр. Історико-культурне тло періоду «між двома світовими війнами», провідні тенденції літератури цієї доби. Увиразнення досвіду особистості, духовно знівеченої Першої світовою війною, у творах письменників «літератури втраченої генерації» (Е.Хемінгуея, Е.М.Ремарка, Р.Олдінгтона).   Розвиток антиутопії, його визначальні ознаки та найяскравіші представники (Є.Замятін, О.Хакслі, Дж.Орвелл, К.Чапек). Осмислення руйнівних сил суспільно-історичного життя доби тоталітаризму,  пошук нових духовних орієнтирів та шляхів збереження цінності особистості у літературі 1920-40-х рр. (Т.Манн, М.Булгаков, Б.Брехт, А.Камю, Пауль Целан та ін.).
25. Тóмас Манн (1875–1955). Життєвий і творчий шлях письменника. Т.Манн – німецький письменник, який піднімав проблеми боротьби з тоталітаризмом.
26. “Маріо і чарівник” Напруженість передвоєнної ситуації в Європі і тривожний настрій новели. Зображення ситуації „маніпулювання натовпом”
27. Алегоричність і паралелізм у творі (гіпнотична влада чарівника над натовпом і маніпуляції тоталітарними режимами свідомістю людей). Віра письменника в здатність особистості до збереження свого “я”. Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози тоталітаризму.
28. Михáйло Булгаков (1891–1940).  Життєвий і творчий шлях письменника. Булгаков і Київ. “Майстер і Маргарита” як вершина його творчості. “Магічний реалізм” роману (нерозривне поєднання реального та ірреального в творі: підкреслено буденні описи магічних, фантастичних вчинків Воланда та його почту, або літання Маргарити на швабрі)
29. Проблематика твору: питання співвідношення добра й зла, морального вибору, справедливості й відповідальності, взаємини особистості з владою, покликання мистецтва
30. УРЗМ. Урок- дослідження.Світ біблійної давнини в романі Булгакова. Переосмислення євангельських сюжетів і образів у творі. Особливості композиції твору Булгакова – “роман у романі” (роман Майстра про Ієшуа як складова роману Булгакова “Майстер і Маргарита”)
31. Радянська сучасність й фантастичні „демоніади” в творі. Сатиричне змалювання Москви 30-х років, галерея радянських обивателів.
32. Ствердження цінності творчості  і кохання  та їхньої рятівної сили в долях Майстра і Маргарити.
43. Образи Воланда  та його почту. Іронія та гротеск у картинах зіткнення демонічних сил із московською дійсністю
34. Бертольд Брехт (1898-1956) . Життєвий і творчий шлях драматурга. Передумови й сутність брехтівської реформи драми, основні принципи „епічного театру”
35. „Матінка Кураж та її діти”-драма-пересторогоа напередодні Другої свтової війни. Історико-літературні джерела та сучасний політичний підтекст твору, його антивоєнний пафос і алегоричний сенс.
36. Втілення в образах дітей Кураж трагічної долі людських чеснот в умовах війни: сміливості(Ейліф), чесності (Швейцаркас), доброти (Катрін).Образ Кураж- пророча метафора майбутньої Німеччини. ”Ефект очуження”
45. Альбéр Kамю (1913–1960).  Життєвий і творчий шлях письменника. Камю – французький письменник, лауреат Нобелівської премії. Його філософські й естетичні погляди(проблеми вибору позиції і відповідальності людини за цей вибір). Камю і екзистенціалізм.
37. „Чума” Художнє осмислення подій Другої світової війни у світлі екзистенціалістської філософії в романі. Алегоричне зображення французького Руху Опору та „дослідження” екзистенціалістської ситуації зіткнення людини з вселенським абсурдом як підтекст сюжету про боротьбу оранців з чумою.
38. Екзистенціалістська забарвленість проблем пізнання сенсу буття в „погранічній ситуації”, бунту й  свободи людини в світі, „де Бог помер”. Персоніфікація різних можливостей морального вибору в образах Ріє, Тарру, Грана, отця Панлю, Рамбера, Котара.
39. Символіка чуми.Особливості художнього часу й простору, образу автора та жанру „романа-хроніки”.
40. Генріх Белль (1917-1985). Особистий досвід участі в  Другій світовій  війні та його вплив на творчість письменника. „Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...” Осуд антигуманної сутності війни, розкриття її руйнівних наслідків для цивілізації та душі.
41. Мотив національної провини й відповідальності за розв’язання війни. Головний герой як фізично й духовно скалічена нацистським режимом “маленька людина” без майбутнього , жертва антигуманної ідеалогії. Контраст шкільних ілюзій та воєнної дійсності. Функція обірваної цитати у творі.
42. Олександр Твардовський.(1910-1971) «Я був вбитий під Ржевом», „Василь Тьоркін”. Змалювання трагічної правди війни.
43. Пауль Целан (Пауль Анчель) (1920-1970). Пауль Целан та Україна. Пошуки нової поетичної мови для втілення досвіду  Другої світової   війни у творчості поета.”Фуга смерті”. Модерністське зображення трагедії Голокосту в поезії. Паралелізм як засіб викривання спотвореної фашизмом ідеї рівноцінності й багатства німецької та європейської культур.Особливості композиції, синтаксису й читання вірша.
44. Світова література середини – другої половини XX ст. Розвиток існуючих і виникнення нових літературних напрямів, течій і тенденцій.
45. Ернéст Мíллер Хемінгуей (1899–1961). “Старий і море”. Життєвий і творчий шлях американського письменника, лауреата Нобелівської премії Хемінгуея, особливості його поетики й стилю. Хмінгуеївський „герой кодексу”-сильна самотня людина; її здатність постояти за себе, прагнення незалежності й свободи, цінування дружби й кохання. Новаторство прози Хемінгуея: лаконізм, відвертість сповіді від першлї особи, „принцип айсберга”.
46. “Старий і море” – повість-притча про людину. “Життєподібний” сюжет і філософсько-символічний зміст твору. Смисл фіналу повісті.
47. Габріéль Гарсíа Маркес (нар. 1928). Творчість Маркеса-одна з найяскравіших ілюстрацій “магічного реалізму” “Стариган з крилами”. Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси “магічного реалізму” в новелі “Стариган із крилами”.
48. Проблематика та система образів твору. Алегоричний сенс зображення людського суспільства, в якому немає місця ангелам. Сенс фіналу та назви оповідання.
49. Вплив філософії та літератури екзистенціалізму на західну драму 1950-1980-х рр. Художні відкриття «драми-параболи» (М.Фріш, Ф.Дюрренматт та ін.) та «театру абсурду» (Е.Йонеско, С.Беккет та ін.). Надзвичайна популярність “драми абсурду” (обумовлена не лише художніми чинниками, а й поширеним у світі настроєм скептичного ставлення до життя людства як чогось абсурдного)
50. Ежéн Йонеско (1912–1988). “Драма абсурду” у французькій літературі 2 пол. ХХ ст., її авангардистський характер. Йонеско як її талановитий представник. Життєвий і творчий шлях письменника.
51. “Носороги”. Гротесково-сатиричне зображення в “Носорогах” “омасовлення людей”, перетворення їх на “бедлам нелюдів”, що загрожує цивілізації й культурі. Образ Беранже і проблема відстоювання особистості, збереження людського в людині. Антитоталітарний  підтекст п’єси.
52. Постмодернізм – одне з найвизначніших літературних явищ другої половини ХХ ст. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Основоположні принципи постмодерністської поетики; найяскравіші представники постмодерністської прози (У.Еко, Дж.Фаулз, Дж.Барт, Дж.Хеллер, І.Калвіно, П.Зюскінд, К.Рансмайр, М.Кундера, М.Павич та ін.). Постмодерністське мистецтво і мас-культура.
53. Й.Бродський (1940-1996). Лірика Бродського-зразок інтелектуально-філософської поезії другої половини 20 ст. Постмодерністська мозаїчність художнього світу; настанова на одночасне відтворення буття, космосу, історії, природи, дрібних речей.
54. Схрещення елементів класичної та масової літератури в романі „Запахи” П.Зюскінда. Парфуми як гротескно-іронічна метафора мистецтва.
55. Образ митця Гренуя.Символічний сенс детективної інтриги.Проблеми співвідношення краси й зла, влада митця та мистецтва над натовпом. Багатство художніх описів.
56. Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.

Уроки зарубіжної літератури онлайн, методичні розробки, календарне планування, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.