KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 46. Ступені порівняння прикметників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 6 клас>>Українська мова: Ступені порівняння прикметників


Ступені порівняння пиркметників.
Прочитайте. Визначте в тексті прикметники, поставте до них питання. Що означають прикметники? До якого розряду за значенням належать?
Троянди, як відомо, запашні. На смак приємні груші соковиті. Важливіший за них людині хліб. А в творі найціннішим буде — глиб.
М. Доленго.
♦   Який із прикметників показує, що в якімось предметі більше певної ознаки, ніж в інших?
♦    Який прикметник означає ознаку, якої у певному предметі найбільше?

 
Якісні прикметники мають вищий і найвищий ступені порівняння.
 
Вищий ступінь порівняння означає, що в якомусь предметі більше чи менше певної якості, ніж в іншому:
Сашко нижчий за Льоню. (В. Винниченко). Як ідеш удвох, дорога стає коротша. (Народна творчість).
Найвищий ступінь порівняння вказує, що в якомусь предметі певної якості найбільше: Пряма дорога — най-коротша. (Народна творчість). Ти вродливую мову свою зміг піднять до найвищих висот. (Л.Забашта).
Вищий і найвищий ступені порівняння мають просту і складену форми.

Прикметник           вищий ступінь порівняння              найвищий ступінь порівняння 
                               проста         складена                            проста               складена
                                 форма         форма                               форма                форма
                          За допомогою      За допомогою               Додаванням до        За допомогою
смачний          суфіксів -іш-, -ш-    слів більш, менш    форми вищого ступеня   слів найбільш, найменш

                                                                                      префікса най- 
                                                   більш                                                                 найбільш
                         смачніший          ( менш )                           найсмачніший            ( найменш )
                                                   смачний                                                            смачний
Від деяких прикметників форми вищого ступеня порівняння можна утворити за допомогою двох суфіксів    ш- або -іш-: тихий — тихший і тихіший.
 
Найвищий ступінь прикметників можна також утворювати додаванням до вищого ступеня слів: за всіх; над усе: сильніший за всіх; дорожчий над усе.
Прикметники з префіксом пре- та суфіксами -ущ- (-ющ), -анн- (-янн-), -енн, -езн- ступенів порівняння не мають: предобрий, значущий, нездоланний, височенний, довжелезний.
Корисна порада: у мовленні краще користуватися простими формами ступенів порівняння.

Прочитайте прислів'я. Визначте прикметники вищого та найвищого ступенів порівняння (просту і складену форми).
1. Людина міцніша за кремінь і слабша за мушку. 2. Найкраще зерно ховається на дно. 3. Каша смачніша від балачок. 4. Свій хліб більш ситний. 5. Як коротші кроки, то довше життя. 6. З усієї рідні мати найбільш рідна. 7. З усіх скарбів найбільш цінним є молодість. 8. Солодший за все плід праці.

Перепишіть прислів'я. Від поданих у дужках прикметників
утворіть вищий ступінь порівняння. Виділіть суфікси.
1. Ранок (старий) за вечір, вечір (молодий) від дня. 2. Ранок вечора (мудрий), а трава за солому (смачна). 3. Близька соломка (рідна) від далекого сінця. 4. Що ніч (темна), то день (видний).
♦    Чи можна утворити ступені порівняння від прикметників: ранковий, вечірній, небесний, сонячний? Чому?

Прочитайте вірш Т. Коломієць. Визначте прикметники найвищого ступеня порівняння. Розкажіть про їхнє творення, визначте префікси.
У вітру — найспритніші

Веселі вихорці.

У сонця найясніші

Гарячі промінці.

Лиш райдуга у небі

Не вихваля синів —

Такі вони у неї,

Що не потрібно слів:

Аж сім найяскравіших,

Аж сім найвеселіших,

Аж сім найкрасивіших

На світі кольорів!
♦    Запишіть прикметники, що позначають сім кольорів веселки. Чи можна утворити від них ступені порівняння? Чому?
 
Прочитайте. Виберіть і запишіть лише прикметники складеної форми найвищого ступеня порівняння.
Найбільш переконливий, найдобріший, найлагідніший, найменш цікавий, найвитриваліший, найстрункіший, найдрібніший, найменш спритний.
♦    Поясніть, як утворюються проста і складена форми найвищого ступеня порівняння прикметників.
♦    3 двома прикметниками найвищого ступеня порівняння складіть і запишіть речення.
♦    Поясніть значення фразеологізмів: найболючіше місце; іти шляхом найменшого опору; на найвищій ноті.

Перепишіть. Після кожного виділеного прикметника позначте в дужках його ступінь порівняння. Підкресліть усі члени речення.
1. А найсвятіша у світі стежка до рідної хати. (Д. Іванов). 2. Підкажи найлагідніше слово, я його слухняно повторю. (Л. Костенко). 3. Після зливи і грози світ чистіший од сльози. (Г. Чубач). 4. Небо синіше од моря, море синіше од неба. (М. Коцюбинський).
♦    Обґрунтуйте правопис виділених слів. Визначте в них орфограми.

Прочитайте. Визначте прикметники, утворення ступенів порівняння від яких є неможливим. Поясніть, чому.
1. Пречиста діброва дубова звертає до гаю. (Б. Чепурко). 2. А ліс густенний. (В. Винниченко). 3. Дуби старезні, як віки, та молоді ще їхні душі. (О.Лупій). 4. А синички невеличкі просять: «Дайте рукавички!» (І. Блажкевич).
Деякі прикметники утворюють вищий ступінь порівняння від прикметників з іншим коренем: великий — більший; малий — менший; гарний — кращий; поганий — гірший.
Для підсилення значення найвищого ступеня порівняння прикметників додають префікси як-, що-: якнайкрасивіший, щонайсміливіший.
Слово самий з прикметниками ніколи не вживається. Його завжди заступає префікс най-.

Ознайомтеся з таблицею і запам'ятайте випадки правильного вживання прикметників вищого і найвищого ступенів порівняння у мовленні. Складіть із ними речення (усно).
 
Поравильно
 довший
більший
найвищий


Неправильно
більш довший

великіший

самий високий
 
Прочитайте. Визначте прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння. Які з них утворені від прикметників з іншим коренем?
1. Відпливуть за обрій темні хмари, стане більший, веселіший день. (О. Лупій). 2. Із Каліфорнії секвоя — найбільше дерево Землі. (М. Доленго). 3. Я вже не можу бути кращим, та гіршим теж не можу буть. (В. Крищенко). 4. Найгірше лихо, коли б'ються рідні брати. (В. Шелестюк). 5. Люди — прекрасні. Земля — мов казка. Кращого сонця ніде нема. (В. Симоненко). 6. А у скарбниці людських почуттів найкращий скарб — повага до людини. (Н. Забіла).

Перепишіть. Прикметники найвищого ступеня порівняння розберіть за будовою. Визначте префікси, що вживаються для підсилення значення найвищого ступеня порівняння.
1. Щонайбільший досвід — це поразка не чужа, а власна. (О. Лупій). 2. Заздрість — якнайогидніше з усіх відчуттів. (О. Яворська). 3. Затишна ясна долина щонайкраща для спочину. (Я. Забіла). 4. Які тобі, друже, які тобі, брате, якнайвеселіші пісні? (А. Бортняк).
♦    Визначте прикметники найвищого ступеня порівняння, утворені від прикметників з іншим коренем.

За творення вищого ступеня порівняння відбувається чергування:
•    кінцеві приголосні основи [г], [ж], [з'] за поєднання з суфіксом -ш- змінюються на [жч]: дорогий — дорожчий, дужий — дужчий, близький — ближчий;
•    кінцевий приголосний основи [с] за поєднання з суфіксом -ш- змінюється на [шч] (на письмі -щ-): високий — вищий.

Перепишіть, від поданих у дужках прикметників утворіть вищий або найвищий ступені порівняння. Вимовте звуки, які чергуються за такого творення.
1. Добре ім'я (дороге) за великі багатства, а доброзичливість цінніша за срібло та золото. (З Біблії). 2. Для того, хто деревце посадив, земля стає і (близька), і рідніша. (Е. Саталкіна). 3. Минає вічність, як тимчасовість, закон (високий) у серці — Совість. (Т. Мельниченко).
♦    Позначте у словах вивчені орфограми.
♦    Розкрийте значення фразеологізмів: тихіший від води, нижчий від трави; на голову вищий. Складіть із фразеологізмами речення (усно).

Перепишіть, уставляючи пропущені літери й розставляючи розділові знаки. Прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння розберіть за будовою.
1. Роки собі пл..вуть а ви все крас.віші матусенько моя. (Н. Кир'ян). 2. Найпр..красніша мати щаслива. (В. Симоненко).
 
3. Один античний мудрець сказав Ми люб..мо свою Батьківщину не за те що вона найбільша чи найкрас.віша на світі а за те що вона — наша. (А. Мороз). 4. За все м..ліші друзі їх треба берегти. (Н. Кир'ян).
 
♦    Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.
♦    Поясніть розділові знаки у реченні, ускладненому звертанням.
♦    Поясніть розділові знаки у реченні з прямою мовою. Поміркуйте, чим людство зобов'язане комп'ютерові. Складіть про це усне висловлювання, використовуючи прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння.

Прочитайте. Визначте якісні прикметники, з'ясуйте їхні ступені порівняння. Яка роль ступенів порівняння прикметників в описах?
Сосновий ліс, сніги і тиша. Клюють калину снігурі. І тінь від тіні голубіша, Сніги навколо найбіліші, Яскраве сонце угорі.
За М. Луківим.
♦    Чи можна утворити ступені порівняння від прикметника сосновий? Чому?
♦    Складіть усний опис зимової вулиці в селі або місті, уживаючи прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння.

Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів


Онлайн уроки, реферати, домашнє завдання запитання та відповіді, безкоштовні підручники української мови, навчальна програма уроків


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.