KNOWLEDGE HYPERMARKET


Бізнес і соціальна відповідальність.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 7 клас. Повні уроки >> Економіка: Бізнес і соціальна відповідальність.Повні уроки


Содержание

Тема

 • Бізнес і соціальна відповідальність
Економіка

Тип уроку

 • комбінований

Задачі уроку

 • Закріпити знання учнів про поняття "бізнес".
 • Ознайомити учнів з основними означеннями та концепціями СВБ (соціальної відповідальності бізнесу).
 • Означити основні фактори впливу на формування СВБ та етапи її виникнення.
 • Дати учням розуміння важливості існування СВБ.


Хід уроку

 • Вивчення нового матеріалу. Бесіда. Розповідь. Читання матеріалу класом. Перегляд відео.
 • Дискусія, робота по групам. Висновок по темі.

Що таке бізнес?

Бізнеспідприємницька, комерційна чи будь-яка інша діяльність, що не суперечить закону і спрямована на отримання прибутку.

Сучасна теорія підприємницької діяльності передбачає не лише ефективну організацію праці, але й соціально відповідальні дії. Носіями і виразниками ділової етики є фахівці «продуктивного типу», діяльність яких тісно пов’язана з етично орієнтованим способом життя. Принципово новим для бізнесової етики є вимоги уважного ставлення до позавиробничих складових морального клімату в колективі співробітників.

Визначення соціальної відповідальності бізнесу


Мабуть, одне з найтиповіших запитань для осіб і організацій, що мають справу з проблематикою СВБ, звучить так: що все ж таки означає термін “соціальна відповідальність бізнесу”? Відповідь: єдиного авторитетного визначення цього терміну немає.

Різні організації пропонують різні визначення, хоча в них є спільна основа: СВБ переймається тим, як компанії керують комерційною діяльністю для створення загального позитивного впливу на суспільство.Різні визначення можуть більше стосуватись етичної поведінки, сталого розвитку, довкілля, філантропічної ідеї. Соціальна відповідальність також є синонімом терміну “належне громадянство”. Як бачимо, в більшості визначень підкреслюється взаємозв’язок між економічними, екологічними й соціальними аспектами та впливом діяльності організації. Всі наведені визначення СВБ представляють масу поглядів на це явище та відрізняються одне від одного ступенем, у якому компанії інтегрують СВБ у свою практику – від дотримання й поважання до сприяння й відданості та, нарешті, до інтеграції СВБ у щоденну роботу.

Визначення СВБ з Зеленої книги Європейського союзу (2001 рік):

СВБ означає “інтеграцію соціальних та екологічних аспектів у щоденну комерційну діяльність підприємств та в їхню взаємодію з зацікавленими сторонами на добровільній основі”.Складові соціальної відповідальності бізнесу

Рис 1. Складові соціальної відповідальності бізнесу.

Для бізнесу задля соціальної відповідальності ( BSR ) СВБ означає “досягнення комерційного успіху засобами, які передбачають дотримання моральних цінностей та повагу до людей, спільнот і навколишнього середовища”.

Міжнародний форум лідерів бізнесу ( IBLF ) розуміє СВБ як сприяння відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду бізнесу та суспільству й допомагає досягти соціального, економічного та екологічно усталеного розвитку через максимальне збільшення позитивного впливу бізнесу на суспільство з одночасною мінімізацією його негативного впливу.

Всесвітня ділова рада за сталий розвиток ( WBCSD ) визначає СВБ як “зобов’язання бізнесу сприяти усталеному економічному розвитку, працюючи з робітниками, їхніми сім’ями, місцевою громадою та суспільством у цілому для поліпшення якості їхнього життя”.За більш загальним визначенням  соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) - це концепція залучення соціальних і екологічних аспектів у діяльність бізнесу на засадах добровільності та взаємодії між різними зацікавленими сторонами (групами впливу):

 • СВБ покриває як соціальні, так і екологічні аспекти - це внесок бізнесу у досягнення цілей сталого розвитку, який передбачає збалансованість економічних, соціальних та екологічних цілей суспільства, інтеграцію іх у взаємовигідні приписи та підходи;
 • СВБ не є і не повинна бути відділена від бізнес-стратегії компанії - це не надбудова чи додаток до бізнесу, а спосіб покращити ефективність роботи компанії як у короткостроковому, так і довготривалому періодах;
 • Соціальна відповідальність є добровільною;
 • Для реалізації СВБ важливо як компанії взаємодіють з внутрішніми та зовнішніми групами впливу (працівниками, клієнтами, громадами, громадськими організаціями, державними структурами тощо).Загальний рівень впливу зацікавлених сторін на компанію

Рис 2. Загальний рівень впливу зацікавлених сторін на компанію.


Історія СВБ


СВБ не виникла раптом, вона повільно еволюціонувала в часі та стала частиною щоденного словника лише в останнє десятиріччя, особливо в Північній Америці та Західній Європі. Деякі дослідники стверджують, що ідея корпоративної соціальної відповідальності набула популярності у 1950-ті роки та з роками поширювалася в міру того, як корпорації ставали масштабнішими й потужнішими.

У будь-якому разі, можна стверджувати, що багато організацій отримали мотивацію до здійснення програм соціальної відповідальності завдяки розвитку конс’юмеризму, ширшої обізнаності громадськості з екологічними та етичними питаннями, зростанню тиску з боку організованих груп активістів, наприклад, захисників довкілля, феміністського руху, поборникам інтересів споживачів.

Глобалізація світу та об’єднання Європи зробили сталий розвиток однією з головних цілей багатонаціональних компаній та урядів багатьох країн. Ця ціль постала у відповідь на критику та звинувачення компаній у тому, що вони шкодять суспільствам і довкіллю, і як реакція на зростаючий тиск, який здійснювався на компанії з метою примусити їх усувати негативні наслідки своєї діяльності. Враховуючи все більші масштаби глобалізації бізнесу, групи активістів і навіть деякі уряди скаржилися, що національні природоохоронні правила, стандарти охорони здоров’я та норми безпеки, а також закони про захист споживачів є недостатніми для регулювання діяльності великих глобальних фірм або багатонаціональних підприємств, які ведуть транскордонну торговельну та інвестиційну діяльність – особливо у бідніших країнах з нижчим рівнем захисту довкілля й охорони праці.

Розподіл компаній за рівнем соціальної відповідальності

Рис 3. Розподіл компаній за рівнем соціальної відповідальності.


Важливість СВБ для бізнесу, суспільства та держави


Для бізнесу правильно впроваджена концепція СВБ може забезпечити низку конкурентних переваг для компанії: ширший доступ до капіталу та ринку, більші обсяги продажів та прибутків, покращені процеси прийняття рішень та управління ризиками, економія операційних витрат, зростання продуктивності та якості, ефективна база людських ресурсів, міцна репутація, більша лояльність покупців тощо.

Соціальна відповідальність може виражатися у підтриманні належного рівня екологічної безпеки

Рис 4. Соціальна відповідальність може виражатися у підтриманні належного рівня екологічної безпеки.

Для суспільства впровадження концепції СВБ забезпечить підвищення рівня життя громадян, рівня екологічної безпеки, ефективності і бережливого використання природних ресурсів, сприятиме співпраці бізнесу з місцевою спільнотою. Чим вища соціальна відповідальність бізнесу, тим краща якість життя у населення. 

Для держави розвиток соціальної відповідальності бізнесу сприятиме розбудові партнерства між приватним та державним секторами в межах реалізації загальнодержавних та регіональних стратегій соціально-економічного розвитку (зокрема, стратегії енергозбереження, інноваційного розвитку тощо).


Підприємництво і споживачі


Споживач виконує роль індикатора підприємницького процесу. Оскільки все, що складає предмет діяльності підприємця має право на реалізацію тільки у випадку позитивної експертної оцінки споживача. Така оцінка дається споживачем , як готовність купити той чи інший товар. Іншими словами якщо ви виробляєте якісний товар і якщо споживач готовий його купити, або вже купує, то це означає, що ваш товар одержав позитивну експертну оцінку споживача. Підприємець, при плануванні і організації своєї діяльності ні в якому разі не може ігнорувати настрій, бажання, інтереси, оцінки споживача.

Споживач завжди в центрі уваги виробника. Підприємець повинен діяти в унісон з потребами споживача. Саме тому в останнє десятиріччя велике значення має маркетинг, як система вивчення відносин виробника і споживача. Діяльність підприємця, направлена на створення свого власного кола споживачів і постійне розширення його при достатній такій дії інших підприємців, називається конкуренцією.

Основними методами дії підприємця та споживача виступають такі фактори:

 • новизна товару, зацікавленість в ньому споживача;
 • ціна, доступність товару;
 • ступінь універсальності товару;
 • зовнішній вигляд і упаковка;
 • позитивні характеристики товару, його відмінність від товарів інших виробників, можливість споживача познайомитись з такими його особливостями;
 • відповідність загальноприйнятим або держстандарт.

Приклади СВБ


Серед перших прикладів СВБ – реакція на звинувачення в тому, що “Шелл” розоряє довкілля й порушує права людини в Нігерії, та скарги на те, що компанії-субпідрядники таких виробників одягу, як “Найк” і “Геп Інк.”, порушують права своїх працівників.

Разом з тим, у “Шелл” є інший приклад. Компанія має велику зацікавленість в розвідці покладів нафти в Мексиканській затоці. Існує колосальна проблема з ерозією та руйнуванням мексиканського узбережжя, в рішенні якої “Шелл” бере активну участь. У той же час, якщо нічого не робити, “Шелл” втратить доступ до цих покладів. Вирішення цієї екологічної проблеми є основоположним для бізнесу компанії. Це не просто питання “комфортності”. Якщо корпоративна філантропія не пов’язана з конкурентоспроможністю й кваліфікацією підприємств, нею мусять займатися уряди та благодійні організації.


Висновок


Суб’єкту бізнесу слід діяти як добропорядному „корпоративному громадянинові ” і, водночас, як моральній особистості, яка не примушується до етично орієнтованого способу життя виключно вимогами закону або ж міркуваннями здорового глузду.

Соціальна відповідальність виступає як відносно самостійний вид відповідальності, якому притаманні специфічні риси. У широкому розумінні соціального, соціальну відповідальність тлумачать як сукупність різних її видів – економічної, політичної, правової, моральної тощо. У вузькому, суто соціологічному сенсі, йдеться про специфічні характеристики, які віддзеркалюють міру, ступінь прийняття будь-яким соціальним суб'єктом, групою соціально-значущих цілей суспільства, готовність до виконання взаємних прав і обов'язків у процесі спільної діяльності з метою мінімізації можливості нанесення збитку у сталому розвитку як суспільства в цілому, так і окремим спільнотам, особистостям. Це – надання переваги інтересам широких верств населення, навіть коли вони не співпадають з інтересами бізнес-середовища. Це широке системне поняття, що передбачає урахування вимог як суспільства в цілому, так і всіх його структурних елементів. Його не можна звести до будь-якого окремого виду відповідальності і воно не є їхньою сукупністю.

Контрольні завдання

1. Яке з означень поняття "соціальна відповідальність бізнесу" вам найбільше імпонує? Поясніть свій вибір.
2. Концепція про те, що бізнес має лише одну відповідальність — працювати заради інтересів акціонерів — вперше була сформульована
а) Ф. Тейлором;
б) Г. Фордом;
в) А. Файолем;
г) У. Вандербілдом;
д) М. Фрідманом.
3. Турбота про зменшення забруднення довкілля транспортними засобами корпорації «Лукойл» у моделі Вінтера належить до функції
а) виробництва;
б) зовнішніх зв’язків;
в) кадрів;
г) фінансів;
д) організації.
4. Відсутність правдивої інформації, з одного боку, а також перекручена її подача, з іншого, — формує у населення комплекс ... ... , у результаті чого в нього виникає психологічна невідворот­ність захворювання.
а) недовіри владі;
б) недовіри корпораціям;
в) власного безсилля;
г) жертви Хіросіми;
д) жертви Чорнобиля. 5. Наведіть відомі вам приклади СВБ.


Список використаних джерел

1. Герет Т. М., Клоноскі Р. Дж. Етика бізнесу: Пер. з англ. — К.: Основи, 1997. — 214 с.
2. Социальная ответственность: новые требования к бизнесу в постиндустриальную эпоху // Персонал. — 2002. — № 2. — С. 72—78.
3. Современный бизнес: Учебник: В 2-х т.: Пер. с англ. — М.: Республика, 1995. — С. 134—175.
4. Іщенко М.П., Руденко 1.1. Людинознавча компетентність керівника,менеджера, спеціаліста: Монографія.— Черкаси: Відлуння - Плюс, 2003.
5. Основы предпринимательского дела (Благородный бизнес) под ред. Ю.М. Осипова. – М.1992 ст. 304 – 320.Над уроком працювали

Савчук Н.В., викладач ,

Добронецька Т.Б., викладач ,

Прокопенко Ю.А. Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

 

Предмети > Економіка