KNOWLEDGE HYPERMARKET


Називні речення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Називні речення


Про те, яке значення мають називні речення, форму вираження їхнього головного члена та стилістичні особливості

Пригадайте! 1. Які є способи вираження підмета? 2. Які другорядні члени речення належать до групи підмета, а які - до групи присудка?


154 Прочитайте речення. Знайдіть у них головні члени, визначте спосіб їх вираження. Поміркуйте, чому такі речення в мовознавстві називаються називними. Яка їхня роль у мовленні?
1. Сніг і сонце. Золоті цимбали. Вічності дихання золоте (Д. Павличко).
2. Окоп. Залізниця. Гармата. Дуби, посивілі від пилу... (А. Малишко).


Значення

Називними є такі односкладні речення, у яких головний член стверджує наявність предметів чи явищ у реальній дійсності.

Форми вираження

У таких реченнях головний член здебільшого виражається іменником у називному відмінку, рідше - займенником або іменним словосполученням. Наприклад:
1. Спокійні очі. Сива голова (Л. Костенко). 2. Довга, затяжна волинська осінь (М. Олійник).

Особливості вживання


Називні речення досить поширені в художньому стилі, зокрема в описах природи, дії, обстановки, де вони часто утворюють цілу низку однотипних структур. Наприклад:
Спориш. Нагідки. Стиглі свічі лип. І кручений панич дереться вгору (М. Боровко). Також називні речення часто використовуються в газетних і журнальних статтях.


155 Мозковий штурм. Чи будь-яке речення, у якому звучить чи пишеться лише один головний член, виражений іменником у називному відмінку, буде односкладним називним? Чому?

Зверніть увагу! З другорядних членів у називному реченні може бути лише означення. Обставина й додаток входять до групи присудка, якого в називному реченні немає й не може бути. Отже, якщо в реченні є обставина чи додаток, то значить є і присудок. Наприклад, хоча в реченні На небі сонце звучить і пишеться лише підмет, воно не односкладне називне, а двоскладне, оскільки має обставину на небі. Обставина й вказує на наявність присудка. Щоправда, цей присудок пропущено.

Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.86.jpg

156І. Прочитайте уривки описів. Розкажіть, що ви уявляєте, читаючи кожен із них.Чи вдалося авторам динамічно й широко змалювати зображуване? Якщо так, то завдяки чому.
II. Схарактеризуйте види речень. Визначте, які з них ужито для позначення часу, а які - місця.
1. Зима. Криниця. Стук обмерзлого відра. Жіночі голоси і перегук дитячий (М. Рильський).
2. Дорога. Ранок. Тиша. Довгий яр, весь білою черемхою залитий (М. Рильський).
3. Осінь. Похмурий час. Перший мороз. Листопад (П.Дорошенко).
ІІІ. Спробуйте продовжити один з описів кількома реченнями, зокрема й називними.


157 І. Спишіть, підкресліть члени речення. Укажіть називні речення, охарактеризуйте спосіб вираження їхніх головних членів. Чи мають вони другорядні члени речення? Які саме?
1. А ось ліси, покриті димом (Л. Дмитренко). 2. Ось і місток, за яким починалося село (І. Муратов ). 3. Жовта акація в скверах Одеси (О.Довгоп'ят). 4. Зелений луг. Над лугом в'ється чайка (М. Рильський). 5. У Херсоні ізранку дощ (Д. Обухов). 6. Ліс. Безсилі метелики. Лампа і сніжний папір (М. Рильський). 7. Зелений луг над річкою Тясмин (Остап Вишня).
II. Знайдіть у перших двох реченнях вказівні частки. Поміркуйте, як впливає на зміст називного речення наявність у ньому вказівних часток.


158 І. Прочитайте виразно вірш. Які думки й почуття передає автор? Охарактеризуйте роль називних речень у розкритті авторського задуму.
II. Випишіть iз тексту називні речення. v дужках біля кожного з них укажіть, чим виражений головний член. Які з цих речень поширені, а які - непоширені? Чи є в тексті односкладні речення інших видів?

Свіча.
Вітер. Злива. Безсоння.
Гасне літо зелене.
Падають на підвіконня
Жовті долоні клена.
Серце щемить від болю.
Вмиті безсонням очі.
Я, а поряд зі мною -
Чорна безодня ночі.
Запалю свічу з віком віч-на-віч.
Запалю свічу, щоб здолати ніч.
Запалю свічу у тривожний час.
Помолюсь вогню, щоб вогонь не згас.
(В. Шинкарук)

III. Розгляньте малюнок «Порив вітру». Що на ньому, на вашу думку, символізують яскраві соняшники? Чим малюнок співзвучний із віршем «Свіча»? Доберіть кілька поширених називних речень, за допомогою яких можна описати малюнок.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.87.jpg
Порив вітру. Малюнок Анастасії Мечетної (14 років)


159 Доведіть, що речення лівої колонки є односкладними називними, а правої - двоскладними. Свої висновки звірте з міркуванням, поданим після вправи.
Односкладні називні    Двоскладні
Темна ніч.                    Ніч темна.
Холодний вітер.            Вітер холодний.
Народний вибір.           Вибір народний.


Міркуйте!
Речення Ніч темна є двоскладним, бо в ньому прикметник темна є частиною складеного присудка (прикметник стоїть після іменника, у мовленні він логічно наголошується, між словами робиться пауза). Речення Темна ніч є односкладним називним, бо в ньому прикметник темна є означенням (стоїть перед іменником).


160 Спишіть спочатку односкладні називні речення, а потім - двоскладні, розкриваючи дужки. Підкресліть граматичні основи.
1. Стіл був застел(и,е)ний скатертиною і заставл(и, е)ний, як на В(и, е)ликдень... (І. Багряний). 2. Козацька школа, крита оч(и, е)ре-том (Л. Костенко). 3. Ось школи знайомої мури (В. Сосюра). 4. Враження дитинства - ясновесні! (Д. Білоус). 5. На серці дощ (О.Довгоп'ят). 6. Потріскані до крові, обвугл(и, е)ні губи ж(и, е)нців (М. Стельмах). 7. Небо гл(и, е)боке, прозоре, блакитне (М. Івченко). 8. Всі мости ще кл(и, е)нові (Л. Костенко).
Ключ. Запишіть послідовно спочатку номери односкладних речень, а потім - двоскладних. Замініть цифри відповідними буквами: 1-ж, 2-д, 3 -о, 4-е, 5-н, 6 -в, 7-к, 8 -о. Якщо ви правильно виконали завдання, то зможете прочитати прізвище автора вислову «Любіть землю! Любіть працю на землі».


161 Два-чотири - всі разом! Поміркуйте, яке з речень поданого тексту односкладне називне, а які - двоскладні. Відповідь обґрунтуйте.
Недільний ранок. Зелен-свято нині. Хати убрані в клечінь соковиту (А. Луценко ).


162 І. Прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення.
II. Усно перекажіть прочитане, використовуючи лише поширені чи непоширені називні речення. Простежте, як це вплинуло на характер розповіді. Запишіть утворений текст, підкресліть головні члени речення.
ЗразокК. На землю впали перші краплини дощу. - Перші краплини дощу.
Повівав холодний вітерець. Насувались білі, наче молочні, хмари, разно бігли мишасті коненята. Дорога була слизька. На обидва боки від дороги, скільки кинеш оком, розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою скатеркою. Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами. Чорне вороння сідало громадами на сніг і знов здіймалося з місця. Вітер дужчав.
Насунули снігові хмари і оповили небо. Посипав сніжок (За М. Коцюбинським).


163 Позмагайтеся! Користуючись лише називними реченнями, передайте стисло епізод відомого фільму (мультфільму) чи пісні, не називаючи їхніх персонажів. Однокласники мають упізнати фільм чи пісню за вашою розповіддю.


164 Розгляньте репродукцію картини Є. Лещенка. Визначте, що на ній зображено. Які кольори переважають? Яким настроєм вона перейнята? Складіть за картиною опис, використовуючи називні речення.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.89.jpg
Є. Лещенко. Крізь снігову завісу


165 Попрацюйте в парах. Складіть невеликий текст із 4-5 речень, три з яких -односкладні називні. Запропонуйте товаришу по парті поширити в тексті називні речення за допомогою узгоджених і неузгоджених означень. Простежте, як ^мінився характер висловлювання.

166Поміркуйте, дієслова яких форм можуть бути в називних реченнях. Чому? Слова ще яких частин мови можуть вживатися в називних реченнях?


Висновки.
1. Називні речення протиставляються іншим чотирьом видам односкладних речень за значенням і формою вираження головного члена.
2. Із членів речення в називному реченні можуть бути лише головний член у формі підмета та означення. Такі речення слід відрізняти від двоскладних з пропущеним присудком.
3. Називні речення є потужним виражальним засобом у мовленні, а тому досить поширені в художніх описах.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Уроки української мови, програми з української мови, реферати та тести

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.