KNOWLEDGE HYPERMARKET


Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язкомПро особливості однорідних членів речення, узагальнювальні слова та речення з кількома рядами однорідних членів

Пригадайте! Які сполучники називаються сурядними?


189 Прочитайте речення, визначте в них однорідні члени. З'ясуйте, чи залежать однорідні члени речення один від одного. За допомогою чого вони з'єднані в кожному з речень? Зробіть висновок про особливості зв'язку між однорідними членами речення.
1. Сонце вже схилилося на захід і не пекло вже так дошкульно, як раніше (Г. Тютюнник). 2. Ясна смуга на воді все ширшає, більшає та довшає (І. Нечуй-Левицький). 3. Це місто любило легенди, жило ними півтори тисячі літ, народилося теж, власне, з легенди (П. Загребельний).


Ознаки однорідності

Однорідними називаються такі члени речення, які є рівноправними між собою, залежать від одного й того самого слова в реченні, відповідають на одне і те саме питання, виконують однакову синтаксичну функцію.
Наприклад: Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.102-1.jpg
Схематично однорідні члени в цьому реченні можна показати так: то О, то О (О - однорідний член речення). Однорідні члени речення виражаються переважно однією частиною мови; бувають непоширені (не мають при собі залежних слів) і поширені (мають при собі залежні слова). Наприклад:
Наприклад: Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.102-2.jpg

Типи зв'язку

Типи зв'язку між однорідними членами речення
Сполучниковий (сурядні сполучники + інтонація) Безсполучниковий (лише інтонація) Змішаний (сполучниковий і безсполучниковий)
Відшелестіли лебеді і трави (Л. Овдієнко) Повітря було чисте, прозоре (Панас Мирний) Пролітають над ними віки, лихоліття і хмарки (Л. Костенко)


Інтонація

Однорідні члени речення вимовляються з інтонацією перелічування або протиставлення, на кожний із них падає логічний наголос.
Наприклад: Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.103-2.jpg

190 І. Прочитайте текст, правильно інтонуючи речення. Простежте, для переліку яких саме речей, рис, ознак, процесів праці тощо використано однорідні члени речення. Як однорідні члени речення допомагають розкрити тему тексту?

Пісенна душа української жінки в поєднанні з її працелюбством та господарськими здібностями вилилася в чарівні вишивки та розписи, затишок білої хати з вишневим садком.
Подивіться на вбрання дівоче чи парубоче, жіноче чи чоловіче, де вишивки оздоблюють все: сорочки, очіпки, хустки, фартухи. Скільки там своєрідної краси, тої краси, що йде поруч із нашими розкішними ланами та вражаючою піснею. Піснями супроводжувалися всі процеси праці над вишивкою. Невипадково в народі кажуть: «Я цю вишивку виспіваю, доспіваю». Аналіз сріблястих переливів вишивки білими нитками на білому тлі, дзвінких звучань вишивки червоними й білими, червоними й синіми, червоними й чорними нитками, барвистої соковитості дає можливість стверджувати, що саме у вишивці найбагатше і найрізноманітніше розкрилося колористичне обдарування української жінки.
Через красу своєї душі у вишивці, гаптуванні, розписах писанок і домашніх речей українська жінка висвітлила неповторну красу своєї рідної землі (О. Козуля).

II. Випишіть із тексту однорідні члени речення разом зі словами, від яких вони залежать. Які з однорідних членів речення поширені, а які - непоширені? Зверніть увагу на розділові знаки.
III. Поясніть написання виділених слів.


Із секретів мовознавства.
Між однорідними членами речення бувають єднальні, протиставні та розділові відношення. Єднальні відношення передаються звичайно за допомогою єднальних сполучників (і, ні...ні, як...так і; не тільки...а й і под.). Вони виражають перелік чи зіставлення явищ. Протиставні відношення позначаються протиставними сполучниками (а, але, проте, однак і под.). Вони передають несумісність, протилежність явищ. Розділові відношення виражаються розділовими сполучниками {або, чи...чи, чи то...чи то, хоч...хоч і под.). Вони передають роздільність, чергування або взаємовиключення певних явищ.
Відповідні відношення між однорідними членами можуть виражатися й без сполучників. Це була не звичайна - мінеральна вода (О. Гончар).


191 І. Спишіть речення, підкресліть однорідні члени відповідно до їхньої синтаксичної ролі в реченні. Визначте, якими сурядними сполучниками з'єднані однорідні члени (єднальними, протиставними, розділовими). Яке значення вносять у речення ці сполучники? За потреби скористайтеся відповідною таблицею на форзаці.
II. Складіть за зразком схеми групування однорідних членів речення, укажіть вид зв'язку.
Зразок: Я пригорнусь до тебе піснею і явррами, золотими крильми пшениці, тінявими ярами (Д. Павличко).О і О, О, О (змішаний зв'язок ).
1. Ми маємо право на сум і любов, на щастя, на сонце і трави (В. Симоненко). 2. Я дуже хочу, щоб в провулках дощ не йшов, а, як у Львові кажуть, падав... (О. Делеменчук). 3. Землязляглася, перепріла, перемліла, спарилася, прагнула роботи (К. Гордієнко). 4. Годилося б думати не тільки про роботу, а й про себе (Є. Гуцало). 5. Хто на розпутті прожив все життя, не піде ні в рай, ані в пекло (Леся Українка). 6. Хлопці, щоб не заважати в хаті, вчились або в клуні, або в садку (М. Коцюбинський ). 7. Хай буде сад, і дерево крислате, і кіт-воркіт, і ще багато
див (Л. Костенко). 8. Він заходив по хаті, розпустив язика, дав волю серцю (Панас Мирний).
III. Укажіть речення з однорідними фразеологізмами, поясніть лексичне значення цих фразеологізмів.


192 І. Випишіть речення з однорідними членами. Розставте пропущені розділові знаки. Доведіть, що в інших реченнях немає однорідних членів.
1. Істинне призначення людини жити а не існувати (Джек Лондон ).
2. Дивиться вона не надивиться на свого сина... (І. Нечуй-Левицький).
3. Забіліла зима, забіліла... їй раділа хіба дітвора (Р. Лубківський).
4. Ніхто і ніде мене не чекає (М. Хвильовий).6. Наша дума наша пісня не вмре не загине (Т. Шевченко). 5. Буде ще після цього простір лиману
і вітер попутний і біла заметіль чайок над головою (О. Гончар). 6. Вона сиділа, міцно стиснувши зуби і обхопивши коліна руками (А. Стеценко). 7. Світ який - ні краю ні кінця (В. Симоненко). 8. От я взяв та й приїхав (І. Нечуй-Левицький). 9. Ні сіло ні впало: «Дай, мамо, сало!» (Нар. творчість ).
II. У виписаних реченнях підкресліть вивчені орфограми.


195 Складіть за зразком конструкції з однорідними членами речення. Схарактеризуйте усно сполучники за вживанням (одиничний, повторюваний, парний). Зверніть увагу на розділові знаки.
Зразок. Розмова (яка?) О,О - Розмова тепла, щира (іменне).
1. Працювали (коли?) О, О та О. 2. Зима (яка?) не лише О, а й О. 3. Співав (про що?) як О, так і О. 4. Говорив (як?) О, але О. 5. Рішення (чиє?) О або О. 6. Не знає (чого?) ні О, ні О. 7. Було хоч О, зате О.
II. Дві утворені конструкції (на вибір) введіть у прості речення.


196 Мозковий штурм. У якому з трьох поданих речень виділені головні члени неоднорідні? Відповідь аргументуйте.
1. Розплелись, розсипались, розпались, наче коси, вересневі дні (Д. Павличко).
2. Лечу, неначе та лелека, дивлюся радісно кругом і шахту згадую далеку, де працював я юнаком (В. Сосюра).
3. Не вернулася додому, не діждала пари; тонка-тонка та висока - до самої хмари (Т. Шевченко).

Узагальнювальні слова

Однорідні члени речення можуть супроводжуватися узагальнювальними словами. Ці слова виражають загальні поняття чи є родовими стосовно тих понять, які названі однорідними членами. Наприклад: І все поволі зникає: море, скелі, земля (М. Коцюбинський). Групування однорідних членів і узагальнювального слова в цьому реченні можна показати за допомогою схеми: А: О, О, О (Л - узагальнювальне слово).

Місце в реченні

Узагальнювальні слова можуть стояти перед однорідними членами речення або після них і завжди є тими самими членами речення, що й однорідні члени, які вони узагальнюють.
У ролі узагальнювальних слів найчастіше виступають займенники (всі, все, ніхто, кожний та ін.) та прислівники (скрізь, всюди, завжди та ін.).

Інтонація

Якщо після однорідних членів речення стоїть узагальнювальне слово, то після них робиться пауза, а саме воно вимовляється сильніше. Узагальнювальне слово, яке стоїть перед однорідними членами речення, вимовляється зниженим голосом, а перед однорідними членами робиться пауза.197 І. Прочитайте речення, дотримуючись відповідної інтонації. Спишіть, підкресліть однорідні члени речення та узагальнювальні слова відповідно до їхньої ролі в реченні. З'ясуйте, якими частинами мови вони виражені.
1. Майдани, парки, вулиці, мости, напнуті над трамваями дроти, розсипані у просторі вогні - усе немовби в летаргійнім сні (М. Луків ). 2. А життя було усюди: і на землі, і у воді, і в повітрі (О. Ольжич). 3. Усе в чеканні: спілі краплі рос, земля і місяць, вишні і тополі, і тиша в тиші, і тумани в полі... (Б. Олійник). 4. Луки, гори, пишні сади - все зелене й принишкле (О. Гончар). 5. Надворі повсюди лежала роса: на пожовклій траві осінній, на круглій павутині попід стріхою, на капустах у городі (Гр. Тютюнник).
II. Укажіть слова з подвоєними буквами, з'ясуйте причину подвоєння (подовження приголосних чи збіг на межі частин слова).
III. Складіть схеми, які б відображали групування однорідних членів речення і узагальнювальних слів.


198 Прочитайте речення. Поміркуйте, чому в першому реченні підкреслені члени речення однорідні, а в другому - ні.
1.1 вдень, і ввечері там соловей співав (Л. Глібов).2. Гострим полиском хвилі спалахують після бурі у місячну ніч (Леся Українка).


199 І. Проведіть літературну вікторину. За поданими рядами однорідних членів речення пригадайте назви творів української літератури, які ви вивчали у 6-8 класах. Назвіть авторів цих творів.
1. Очі материнські і білява хата; крилами і рожевим пір'ям; верби і тополі. 2. Росяниста доріжка, і зелені луги, й солов'їні гаї; в тихім шелесті трав, в щебетанні дібров. 3. Не винесли в море, не розмили в полі; дівоче серце, карі очі. 4. Чи живу, чи доживаю; не плачу й не сміюсь; впасти у кайдани, умирать в неволі. 5. Виє, гуляє, гне; стан високий, лист широкий. 6. Піймали та притаскали; то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких або линів гарненьких; зійшлися, стали розбирать.
II. Користуючись підручниками з літератури, доберіть кілька подібних прикладів для вікторини. Запропонуйте свою вікторину однокласникам.


200 І. Прочитайте текст. Що нового ви дізналися з нього? Чи доводилося вам робити власні «відкриття» у світі природи?
II. Випишіть із тексту речення з однорідними членами. Підкресліть однорідні члени відповідно до їхньої ролі в реченні, визначте тип зв'язку між ними. Доведіть, що виділені члени речення не є однорідними.
Є в наших лісах водяний звір - видра. І назва його досить цікава, та й сам він володіє кількома таємницями. Шерсть видри не намокає у воді й утримує повітря. Через це під водою звір здається не бурим, а сріблястим. Видра вміє те, чого не вміємо ми. Спробуйте пірнути зовсім безшумно - не вийде, а от у видри виходить. Спробуйте, майже не висовуючи голови з води, бачити, чути, уловлювати запахи - не вийде, а у видри і це виходить. Виявляється, у неї вуха, очі й ніздрі розміщені на самому вершечку голови. Трошечки висунувши голову з води, вона все помічає навкруги і при цьому залишається непомітною і для ворогів, і для здобичі.
Простежмо, як називають видру інші народи. Литовці кажуть -удра, греки казали - гюдра, давні індійці - удраг. І все це означає «водяна тварина». З однією такою «водяною твариною», правда казковою, ви вже, мабуть, знайомі - це гідра, багатоголовий водяний змій, з яким бився хоробрий і могутній Геракл. Вода у греків звалася гюдор, звідси водяний змій - гюдра. А видра? Теж гюдра, тобто «водяна» (За А Коваль).
III. Знайдіть у тексті речення, яке відповідає такій схемі: Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.108-1.jpg Поясніть у ньому пунктограми.

201 Розгляньте картину. Використовуючи однорідні члени речення, усно опишіть, що на ній зображено, які кольори переважають, яким настроєм перейнята картина. Складіть і запишіть за картиною по одному реченню з однорідними підметами, означеннями, додатками.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.108-2.jpg
Л. Шелудько. Натюрморт


202 Складіть і запишіть план усного зв'язного висловлювання про речення з однорідними членами.


Висновки.
1. Однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення. Вони розміщуються поруч або відділяються один від одного іншими членами речення.
2. Засобами вираження однорідності є інтонація та сполучники сурядності. Однорідні члени речення вимовляються з інтонацією переліку.
3. Однорідні члени речення вживаються в різних стилях мовлення для більш точного опису предметів і явищ.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Матеріали з української мови, завдання школяру, програма з української мови за 8 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.