KNOWLEDGE HYPERMARKET


Словосполучення. Будова й види словосполучень за способом вираження головного слова

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Словосполучення. Будова й види словосполучень за способом вираження головного слова


Синтаксис (з грец. syntaxis - поєднання, складання) - це розділ науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень і речень.
Одиницями синтаксису є словосполучення і речення.
Речення є основною синтаксичною одиницею, оскільки воно виражає повідомлення. Словосполучення входить у речення як його складова. За змістом і граматично речення об'єднуються в текст.

Пунктуація (з лат. punctum - крапка) - це розділ мовознавства, який вивчає правила вживання розділових знаків. Основне призначення пунктуації - сприяти членуванню письмової мови для полегшення її сприймання, тобто допомогти читачеві сприйняти зміст написаного.


Поміркуйте! Чи мотивованими, на вашу думку, є назви розділів науки про мову, які ви вивчатимете у восьмому класі?

Пригадайте! Що називається словосполученням?


13 3'ясуйте, у якій із трьох колонок записані словосполучення. Для доведення думки скористайтеся поданим алгоритмом.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.18.jpg

Будова

Словосполучення - це синтаксична одиниця, яка утворюється поєднанням двох або більше повнозначних слів, одне з яких — головне, а інше — залежне. Головним у словосполученні є слово, від якого ставиться питання, залежним - яке відповідає на поставлене питання. Залежне слово уточнює і поширює значення головного. Наприклад, Будова словосполучення.jpg
Схематично будову цього словосполучення можна показати так: Словосполучення 19-2 .jpg

Зв'язок слів у словосполученні

Слова у словосполученні поєднуються за змістом і граматично або тільки за змістом. Граматичний зв'язок здійснюється за допомогою закінчень (весела пісня, книжкова поличка) або закінчень і прийменників (потрапив під зливу, квіти на пам'ять).

Не є словосполученнями

• сполучення підмета з присудком;
• сполучення іменника або займенника із прийменником: перед школою, наді мною, під деревом;
• однорідні члени речення: дощ і вітер, високо чи низько;
• стійкі (нечленовані) сполучення слів (власні назви, фразеологізми): Чорне море, витрішки продавати, ґав ловити;
• складені форми слів: буду працювати, найбільш підготовлений.

Типи за будовою

За кількістю слів словосполучення поділяються на прості і складені.
• Прості словосполучення - це словосполучення, утворені з двох повнозначних слів. \Д: холодна вода,
росте коло хати.
• Складні словосполучення - це словосполучення, утворені з трьох або більше повнозначних слів. теплий осінній вечір, багато відповідей на лист.

Види словосполучень

За способами вираження головного слова словосполучення поділяються на іменні, дієслівні, прислівникові.
Іменні словосполучення можуть бути іменниковими, прикметниковими та займенниковими (залежно від того, до якої частини мови належить головне слово).


Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.20.jpg


14 І. Прочитайте текст. Визначте тему та мікротеми. Що нового ви дізналися з прочитаного?

II. Знайдіть і випишіть не менше десяти словосполучень, згрупуйте їх на іменні, дієслівні, прислівникові, поставте усно питання від головного слова до залежного. Накресліть схеми двох словосполучень (на вибір).
Як відомо, напрямок у незнайомій місцевості найлегше визначити за допомогою компаса. Проте, йдучи до лісу, люди зазвичай компаса не беруть, та й не в кожного він є. Надійними компасами у такому випадку є дерева.
На відкритій місцевості або великій лісовій галявині можна орієнтуватися за поодинокими деревами. Ялина, приміром, з південного боку завжди буває гіллястішою, пухнастішою. Листяні ж дерева з південного, теплішого боку мають більше гілок, і гілки ці довші, а листя густіше й зеленіше, ніж із прохолодного й тінистого північного.
Допомогти зорієнтуватися може й кора дерев. На боці, зверненому до півночі, вона товща, грубіша й темніша. У беріз із південного боку кора чиста, біла, а з північного - завжди темніша, з тріщинками, наростами, плямами. Зрозуміло, за одним деревом одразу ж судити про те, де північ, а де південь, ризиковано. Тому слід перевірити кору на декількох деревах і порівняти. У хвойному лісі кора дерев також досить промовиста. Оглянувши сосну, ви помітите темну вертикальну смугу, що тягнеться від землі майже до самісінької вершини. І завжди ця смуга - на північному боці стовбура (За /. Занковським).


15 Мозковий штурм. Чому однорідні члени речення та підмет із присудком не можна вважати словосполученнями?


16 Доберіть і запишіть до поданих словосполучень синонімічні. Визначте засоби граматичного зв'язку. Простежте, чи змінилися ці засоби після зміни словосполучень.
Тарасові слова - слова Тараса.
Твори Франка, мамина ласка, сестрин зошит, бабусина пісня, посмішка дідуся, солом'яна стріха, лимонний пиріг, дерев'яний паркан, вода з джерела, день осені, сад улітку, людина без турбот.

17 Утворіть від поданих дієслівних словосполучень іменні й запишіть. Із двома утвореними словосполученнями складіть речення з однорідними членами.
Захищати країну, мріяти про щастя, доглядати хворого, виконати доручення, розповідати про подорож, будувати місто.


18 Утворіть і запишіть словосполучення, у яких наведені слова виступали б то в ролі головних, то в ролі залежних слів. Визначте вид кожного словосполучення за способом вираження головного слова.
Вітер, радісний, учитися, мрія, щастя, канікули, виконаний, праворуч, краще.


19 І. Розгляньте картину. Що ви можете сказати про її композицію? Що зображено на передньому плані? Як розкривають авторський задум головні й другорядні деталі? Чи використовує художник контрастні кольори як засіб увиразнення зображеного?
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.21.jpg
В. Кравченко. Стежка над Стугною

II. Складіть за картиною 5-7 словосполучень (іменних, дієслівних, прислівникових). Напишіть невеликий твір-опис (8-12 речень) за картиною, використавши складені словосполучення.


20 І. Випишіть із поданих речень усі словосполучення та накреслітьїхні схеми.
1. В пахучій хмарі дощової глиці стоїть туман... 2. І сонний гриб в смарагдовій куфайці дощу напився і за день підріс. 3. Малі озерця
блискають незлісно, колише хмара втомлені громи. 4. Співає ліс захриплими басами, веде за повід стежечку худу (Із тв. Л. Костенко).
II. Серед поданих речень знайдіть і випишіть одне складне. Підкресліть у ньому головні члени речення, усно поясніть розділові знаки.Із секретів мовознавства.
Будь-яке словосполучення з'являється для найменування предметів, дій, явищ, ознак, які вже пізнані глибше, а тому «не вкладається» в окреме слово. У словосполученні відбивається національна специфіка мови, мислення народу. В українській мові, наприклад, виробилися й усталилися стандартні словосполучення на означення сприйняття чогось. Так, ми кажемо «дивитися виставу», але «слухати оперу»; «писати листа» і «писати картину». Поєднання слів у словосполучення може бути показником обізнаності людини в певній галузі. Так, той, хто знайомий з військовою справою, до слова офіцер додасть означення кадровий, відставний, старший тощо. А от словосполучення дуже важливий офіцер свідчить про недостатню обізнаність мовця з армією.21 Позмагайтеся! Хто швидко і правильно знайде й випише з поданого речення дев'ять словосполучень?
Ми - молоді господарі землі, яка по-материнськи нас зростила, і піднесла до сонця на крилі, і жар любові в серце заронила (О. Бойченко).


22Доберіть і запишіть по два словосполучення, які б означали: а) дію і предмет; б) дію і час; в) дію і місце; г) предмет і ознаку; ґ) предмет і дію.
Зразок. Діл і предмет - пишу ручкою, дивитися фільм.
Синтаксичний розбір словосполучення
Послідовність розбору

1. Визначити головне і залежне слово.
2. Поставити питання від головного слова до залежного.
3. Визначити вид за способом вираження головного слова.
4. Визначити тип за будовою.
5. Накреслити схему.
Зразок письмового розбору

Знов до мене осінь стука у вікно гілочкою клена золотою (В. Бубир).
Гілочкою золотою - словосполучення, іменне, просте.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.22.jpg


23 І. Прочитайте виразно вірш. Які художні засоби використано автором для образного змалювання дійсності? Опишіть усно, що ви уявляєте, читаючи цей вірш.

II. Випишіть три-чотири словосполучення, зробіть їх письмовий синтаксичний розбір.
Коли друзі тебе залишають, пожалій їх, вони ж бо втрачають і Весну, і Ромашку у небі... і вони цього навіть не знають...
тільки ти ж не забудь, як любила подих Вітру, Родину і Сонце... тільки ти ж не забудь, як чекала і Весну, і Ромашку, і друзів...
коли Осінь торкне твої крила -тільки ти ж не забудь...
(С. Лисюк)


24 Мікрофон. Поміркуйте, що втрачає людина, яка зраджує друзів. Розкажіть, чи є у вас справжній друг (подруга).


Висновки.
1. Словосполучення складається з двох або більше повнозначних слів.
2. Словосполучення бувають простими і складними; іменними, дієслівними і прислівниковими.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, курс української мови для учнів 8 класу, реферати з української мови

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.