KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ № 6. Ділові папери. Заява. Автобіографія.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: РЗМ № 6. Ділові папери. Заява. Автобіографія.

Заява. Доручення.
330. Прочитайте текст. Про які вимоги, що ставляться до офіційного документа, ви дізналися вперше? Скажіть, чому саме до точності викладу в текстах офіційно-ділового стилю ставляться особливо високі вимоги. Назвіть стиль мовлення, в якому точність є важливою стильовою рисою.


Ділове мовлення — один із видів писемного мовлення, який характеризується особливостями стилю, лексики сфери використання.


  Кожна людина повинна уміти скласти і написати заяву, довідку, доручення, розписку, автобіографію, протокол, характеристику, правильно написати доповідну записку, заповнити анкету, скласти текст телеграми, написати план роботи, запрошення тощо.
  Для всіх текстів рукописних чи друкованих документів характерні такі ознаки, як: ясність, точність, компактність, гранична стислість викладу з використанням термінології, часте вживання віддієслівних іменників, відіменних прийменників (на основі, за рахунок, згідно з, з метою та ін.), складних сполучників (внаслідок того що, у зв'язку з тим що, зважаючи на те що), оповідний характер викладу, перевага прямого порядку слів у реченнях, слабка індивідуалізація стилю мовця, повна відсутність художньо-зображальних засобів.


  В офіційно-діловому стилі до точності мовлення ставляться найвищі вимоги. Вони виявляються у використанні спеціальних термінів, дат, цифрових даних, у точній назві установ.


 Лаконічність ділового мовлення досягається стислістю слів і використанням спеціальних форм паперів.


 Щоб правильно оформити різноманітні ділові папери, потрібно враховувати особливості офіційно-ділового стилю мовлення, дотримуватися основних вимог до будь-якого документа, а саме:


1)    додержуватись прийнятих у даному суспільстві форм ділових паперів, їхньої структури та ін.;
2)    дотримуватися норм сучасної української літературної мови, не вживати кальок, використовувати загальновідомі, зрозумілі слова і конструкції;
3)    не використовувати просторічних, діалектних, розмовних, емоційно-експресивних мовних засобів;
4)    домагатися логічної завершеності, чіткості висловлювань, точності викладу, вичерпності й переконливості обгрунтувань;
5)    уникати двозначності, багатослів'я;
6)    писати слова, відступаючи від краю аркуша (зліва), бо цього вимагають технічні умови (підшивання ділових паперів); не варто «втискувати» в рядок частину фрази, а потрібно перенести її в наступний рядок (не можна переносити в наступний рядок прізвище, залишаючи в попередньому ініціали; не слід відривати при перенесенні назви посад, звань від прізвищ);
7)    дотримуватися пунктуаційних правил (після цифрових позначень може ставитися крапка, тоді речення розпочинається з великої літери, а фраза закінчується крапкою; цифрові і буквені позначення можуть подаватися з дужками (а), б); 1), 2) і т. д., тоді перше слово переліку пишеться з малої літери; словесна нумерація передбачає здебільшого завершене речення, крапку в його кінці, кому після вставного слова по-перше і т. ін.).


331. Випишіть групи мовних засобів у такій послідовності: 1) часто вживаються в офіційно-діловому стилі; 2) можуть вживатися в цьому стилі; 3) в офіційно-діловому стилі не вживаються.


Розмовна лексика, слова загального роду, неповні речення, особлива поетична лексика, архаїзми, повні поширені речення, складносурядні речення, звертання, вставні слова, слова в переносному значенні, визначен-ня-епітети, офіційна термінологія, стійкий прямий порядок слів, слова іншомовного походження, фразеологізми офіційного характеру.


332. Ознайомтеся з текстами заяв, з їх оформленням і дайте відповіді на такі запитання:
1)    в якій послідовності розміщені відомості в заяві (яка її побудова)?
2)    яка із заяв с простою, а яка — складною (вмотивованою)? У чому полягає різниця між ними?


                                                                                               Директорові Васильківської середньої школи

                                                                                               ....................................................................
                                                                                               Петренка Сергія

                                                                      ЗАЯВА
У зв'язку з хворобою матері прошу звільнити мене від занять на 10 днів.
12.04.20.. р.                                                                                                    С. Петренко


                                                                                               Ректорові  Українського
                                                                                               національного педагогічного
                                                                                               університету ім. М. Драгоманова

                                                                                               ..................................................
                                                                                                Савенко Ганни Іванівни, що проживає в

                                                                                               м. Боярка Київської області, вул. Лісова, буд. 7
                                                                         ЗАЯВА
Прошу допустити мене до вступних іспитів на філологічний факультет зі спеціальності українська мова і література. В 199.. році я закінчила СШ № 3 м. Боярки.
До заяви додаю: 1) атестат про освіту за №.. ; 2) характеристику для вступників до вузу; 3) довідку про стан здоров'я (форма № 286); 4) 4 фотокартки.


7.07.20.. р.                                                                                                   Г. Савенко


Зверніть увагу!
Складна (вмотивована) заява відрізняється від простої тим, що в ній не лише викладається прохання, а й дається його обґрунтування, пояснюються причина, мотиви. У складній заяві може вказуватися, які саме документи до неї додаються. їх перелік дається після основного тексту заяви перед підписом.

 333.    Прочитайте. Складіть схеми речень. Скажіть, чи е серед них такі, що потребують перебудови. Відповідь аргументуйте.


1.    Прошу надати мені гуртожиток, якого я потребую.
2.    Оскільки в мене немає житла, прошу надати мені гуртожиток.
3.    Прошу надати мені гуртожиток, необхідний для мого проживання.
4.    Враховуючи те, що.мені немає де жити, прошу надати мені гуртожиток.
5.    Прошу надати мені гуртожиток для проживання.


334.    Складіть самостійно заяву: 1) директорові школи про звільнення від занять у зв'язку з переїздом на нове місцепроживання; 2) до вищрго навчального закладу з проханням допустити до вступних іспитів. Дотримуйтеся вимог, поданих у вправі 332.


335.    Назвіть документ, користуючись яким одна особа дає право іншій від свого імені виконати певні дії (наприклад, одержати гроші, цінності та ін.). В яких випадках і з якою метою він видається? Чи часто вам доводилося його складати? Які труднощі при цьому виникали (у змісті, формі)? Скористайтеся поданим нижче матеріалом.


Доручення — це документ, що дає право кому-небудь діяти від імені особи, що видала цей документ. Доручення бувають службові (коли доручає організація) і особисті; разові і на тривалий період. Якщо ж термін дії доручення не вказується, то воно зберігає силу протягом року.


Службове доручення здебільшого пишеться на спеціальних бланках, в яких від руки вказується, кому видається, що і де. Таке доручення може бути оформлене від руки або на друкарській машинці.


В особистому дорученні пишеться:
1) назва документа; 2) хто доручає (прізвище,- ім'я, по батькові); 3) кому доручається (прізвище, ім'я, по батькові в давальному відмінку); 4) що доручається (числові дані пишуться словами і цифрами); 5) назва установи чи організації, в якій будуть одержані товарно-матеріальні цінності; 6) дата видачі доручення; 7) підпис того, хто видав доручення; 8) засвідчення підпису відповідальною особою і печаткою.

О.М.Біляєв, Л.М.Симоненко Українська мова 10-11 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту

українська мова скачати, українська мова 11 клас підручник, українська мова уроки

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.