KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 3 клас


Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас


Содержание

Українська мова 3 клас

Українська мова 3 клас розпочинає знайомство школярів молодших класів з українською мовою, як мовою нашої держави України. Адже кожен громадянин своєї країни повинен розуміти, знати та вивчати мову тієї держави, в якій він живе, бо побудувати українську державу без знань державної мови, майже неможливо.

Але знати українську мову – це не означає, що треба лише нею спілкуватися і розуміти оточуючих, а й необхідно вивчати її особливості та правила, як усного так і письмового мовлення.

На уроках з української мови учні третього класу будуть повторювати теми, які вивчали в попередніх класах, познайомляться з новим матеріалом і будуть вивчати такі самостійні частини мови, як іменник, прикметник та дієслово.


Мова і мовлення

1.Українська мова — державна мова України. Український алфавіт
2.Мови інших народів. Наша рідна мова
3.Усне мовлення, його основні особливості
4.Особливості писемного мовлення
5.Культура мовлення
6.Основні правила культури спілкування. Слова ввічливості


Текст

7.Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Заголовок
8.Визначення теми і мети (головної думки) висловлювань. Добір заголовків до текстів
9.Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях тексту слів, найважливіших для вираження думки
10.Абзац тексту. Спостереження за зв'язками між абзацами. План тексту
11.Зв'язок між реченнями тексту. Частини тексту
12.Урок розвитку зв'язного мовлення. Письмова розповідь за серією малюнків
13.Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів
14.Складання текстів-інструкцій
15.Особливості текстів-листів. Складання листів, колективних та індивідуальних
16.Складання письмових запрошень і привітань


Речення

17. Закріплення й узагальнення знань про основні ознаки речення
18. Речення за метою висловлювання. Окличні речення. Спостереження за інтонацією та розділовими знаками
19. Вироблення вмінь інтонувати речення, різні за метою висловлювання, неокличні та окличні речення
20. Звертання і розділові знаки у спонукальних реченнях
21. Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні
22. Закріплення поняття про головні і другорядні члени речення. Зв'язок між членами речення
23. Урок-узагальнення за темою «Члени речення». Перевірна робота


Слово. Значення слова

24. Слова з прямим і переносним значенням
25. Слова, що мають кілька значень
26. Слова, які звучать і пишуться однаково
27. Слова, які близькі за значенням (синоніми)
28. Робота над синонімами. Практичне ознайомлення з фразеологізмами, пояснення їх шляхом добору синонімів
29. Твір на основі власних спостережень
30. Слова, протилежні за значенням (антоніми)
31. Контрольна робота


Будова слова

32. Закінчення слова
33. Закінчення слугують для зв'язку між словами в реченні
34. Основа слова. Частини основи
35. Загальне уявлення про частини основи
36. Спільнокореневі слова. Корінь слова
37. Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова
38. Розрізнення слів з омонімічними коренями
39. Чергування голосних звуків [о, е] -> [і] в коренях слів
40. Чергування приголосних звуків [г, к, х] -» [з', ц', с'] -» [ж, ч, ш] у коренях слів
41. Урок розвитку зв'язного мовлення. Письмова розповідь на тему «У бібліотеці»
44. Закріплення правил про вимову і правопис слів з ненаголошеними [е], [и]
45. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником
46. Контрольна робота
47. Аналіз контрольної роботи. Спостереження за вимовою парних дзвінких і глухих приголосних звуків
48. Засвоєння правила вимовляння дзвінких приголосних у кінці слів і складів з наступним глухим звуком
49-50. Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками
51. Явища заміни в коренях слів дзвінких звуків глухими і навпаки. Зоровий диктант за текстом вправи «Лісова казка»
52. Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів
53. Префікси і прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання
54. Вправи на розрізнення значень і написання однозвучних префіксів і прийменників
55. Правопис префіксів роз-, без-, з- (с-)
56. Вимова і правопис слів з префіксами з-, с-
57. Закріплення правила про вимову і правопис слів з префіксами з-, с-
58. Апостроф після префіксів. Правило про вживання апострофа після префіксів
59. Закріплення правила про вживання апострофа після префіксів
60. Урок розвитку зв'язного мовлення. Навчальний переказ
61. Аналіз переказів. Суфікс. Ознайомлення з суфіксом як значущою частиною основи слова
62. Закріплення поняття про суфікс та його словотвірну роль. Порядок усного розбору слів за будовою
63- 64. Підсумкові уроки за семестр
Тема 20. Вимова і правопис слів з ненаголошеними е


Частини мови

65. Загальне поняття про частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прийменник. Зіставлення іменників, прикметників, дієслів за їх значенням, питаннями, роллю в реченні
66. Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови
67. Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв'язками з іншими словами
68. Урок розвитку зв'язного мовлення


Іменник

69. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок з іншими словами в реченні). Іменники, що означають назви істот та назви неістот)
70. Власні і загальні іменники. велика буква у власних іменниках
71. Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників
72. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи на творення іменників від прикметників
73. Поняття предметності на прикладі іменників, що означають дії. Практичне вправляння у творенні іменників від дієслів за зразком
74. Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній)
75. Урок розвитку зв'язного мовлення. Вибірковий переказ «Врятували»
76. Аналіз переказу. Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників
77-78. Змінювання іменників за числами (однина і множина)
79. Змінювання іменників за питаннями
80. Прийменники і закінчення як засоби вираження зв'язку між словами в реченні. Роль прийменників у реченні
81. Контрольна робота


Прикметник

82. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні
83. Зв'язок прикметників з іменниками
84. Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками
85. Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками
86 Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити запитання до прикметника, редагувати текст
87. Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників
88. Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми
89. Повний аналіз прикметника як частини мови
90. Спостереження за вживанням прикметників у прямому і переносному значеннях
91. Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. Спостереження за роллю прикметників у загадках
92-93. Закріплення й узагальнення знань про прикметник. Перевірна робота


Дієслово

94. Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні
95. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і тексті. Дієслова — синоніми і антоніми
96. Розвиток зв'язного мовлення. Складання розповіді за серією малюнків
97. Змінювання дієслів за часами
98. Вправи на розрізнення часових форм дієслів. Творчі завдання з використанням дієслівних форм
99-100. Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова
101. Змінювання дієслів минулого часу за родами
102. Вправляння у змінюванні дієслів минулого часу за родами. Складання усного опису дятла за ілюстрацією
103. Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання тексту-розповіді
104. Неозначена форма дієслова
105. Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без уживання термінів)
106. Розрізнення дієслів неозначеної форми за питаннями що робити? що зробити? Використання неозначеної форми дієслів у складанні порад, інструкцій
107. Творення часових форм від неозначеної форми дієслова. Спостереження за вживанням неозначеної форми дієслів у прислів'ях і приказках
108. Написання не з дієсловами
109. Вправляння у розборі дієслів як частини мови
110. Контрольна робота. Повторення вивченого за рік

Програма навчання української мови в третьому класі

Українська мова 3 клас розпочинається в цьому навчальному році з знайомства української мови, як державної мови України. З розділу, який вивчає мову і мовлення, школярі третього класу багато цікавого дізнаються про свою рідну мову та познайомляться з мовами інших народів.

На початку навчального року учні зупиняться на повторенні українського алфавіту, дізнаються про особливості усного мовлення та розглянуть теми, які стосуються мовної культури і культури спілкування.

Наступний розділ, який почнуть вивчати учні третього класу, буде присвячений тексту. З цього розділу школярі будуть мати уяву про текст та його будову, навчаться розрізняти різні за змістом тексти та навчаться їх складати.

В 3 класі діти продовжать вивчати, закріплювати та узагальнювати свої знання про речення. В цьому році школярі познайомляться з різними видами речень та навчаться їх розрізняти. Під час виконання практичних завдань діти будуть закріплювати знання про члени речення та зв’язок слів у реченні.

Крім того, учні в третьому класі почнуть вивчення теми про слово та його значення. На цих уроках діти познайомляться з такими поняттями, як прямі та переносні значення слів, зі словами, які мають кілька значень, та зрозуміють, що таке синоніми і антоніми.

Дуже багато часу в третьому класі буде відведено вивченню будови слова. На цих уроках школярі будуть вивчати будову слова та познайомляться з його такими основними частинами, як корінь, закінчення, префікс і суфікс.

Також, в 3 класі на уроках з української мови діти дізнаються, про правопис слів у реченні та зрозуміють, що таке апостроф і як його треба вживати.

Програмою навчання в третьому класі передбачено і вивчення головних частин мови. На цих уроках учні одержать загальні поняття про такі частини мови, як іменник, прикметник і дієслово та дізнаються про їх основну роль в реченні.

Вивченню кожної з цих частин речення будуть присвячені цілі розділи, де кожну з цих частин будуть вивчати більш детально. Крім того, протягом всього навчального року учні третього класу будуть виконувати різноманітні практичні завдання, писати контрольні роботі та підсумкові заліки.

Вивчення української мови з Гіпермаркетом Знань

Для кращого засвоєння вивчених тем з української мови для учнів третього класу на сайті Гіпермаркету Знань надано багато цікавого та корисного матеріалу. На нашому сайті учні можуть знайти багато цікавих уроків, за допомогою яких зможуть більш детально познайомитись з різними частинами мови, будовою слова та речення.

На сайті Гіпермаркету Знань є багато різних презентацій, конспектів, рефератів, кросвордів, творчих та тестових завдань, відеоматеріалів, за допомогою яких можна не тільки добре вивчити уроки, але й зробити домашнє завдання та підготуватися до контрольної роботи.