KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 5 клас. Повні уроки

Українська мова 5 клас – це комплекс матеріалів, зібраних для всебічного і цікавого вивчення морфології, лексики та орфографії української мови. На Гіпермаркеті знань опубліковані повні уроки з української, котрі включають в себе не лише теоретичний матеріал, а й практичний, аудіо- та відеоелементи уроку, що допоможе зробити урок цікавим та корисним для школярів, їх батьків та вчителів.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова

          Календарно тематичний план з української мови 5 клас


1.    Значення української мови в житті суспільства. Повні уроки
2.   РЗМ №1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Повні уроки
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
3.   Частини мови основні способи їх розпізнавання. Повні уроки
4.    Іменник. Велика літера і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників Повні уроки
5.    Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників Повні уроки
6.    РЗМ № 2. Усне і писемне мовлення. Повні уроки
7.    Займенник. Особові займенники. Числівник. Дві групи числівників (без термінів) Повні уроки
8.   РЗМ № 3. Усний докладний переказ. Повні уроки
9-10.    Дієслово. Голосні в особових закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Повні уроки
11.    Прислівник. Правопис вивчених прислівників Повні уроки
12.    Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Повні уроки
13.    Сполучник. Уживання сполучників. Повні уроки
14.    Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 1. Повні уроки

ПОНЯТТЯ ПРО ТЕКСТ
15-16.    Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту. Повні уроки
17    РЗМ № 4. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю. Повні уроки
18.    «Відоме» й «нове» в реченні. Повні уроки
19-20.    Стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний. Повні уроки
21.   РЗМ № 5. Стилістична помилка. Повні уроки
22.    Типи мовлення: розповідь, роздум, опис (повторення)особливості будови розповіді Повні уроки
23.    Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 2 Повні уроки
ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ
24.    Словосполучення. Головні й залежні слова у словосполученні. Повні уроки
25.   Речення, його граматичнa основа (підмет і присудок). Повні уроки
26-27.    РЗМ № 6-7. Письмовий докладний переказ розповідного тексту. Повні уроки
28.    Види речень за метою висловлювання. Повні уроки
29.    Окличні речення. Повні уроки
30.    РЗМ № 8. Контрольне читання мовчки художнього тексту. Види помилок. Аналіз письмового переказу тексту
31.   РЗМ № 9. Особливості побудови опису предмета. Повні уроки
32-33.   Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Повні уроки
34.     Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 3 з синтаксису й пунктуації (тестування)
35.   РЗМ № 10.  Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису предмета
36.    Речення з однорідними членами(без сполучників та зі сполучниками і, а, але). Повні уроки
37-38.    Узагальню вальне слово при однорідних членах речення. Повні уроки
39.    РЗМ № 11.  Усний докладний переказ
40.    РЗМ № 12.  Письмовий докладний переказ
41-42.    Звертання. Повні уроки
43.    РЗМ № 13. Лист. Aдреса. Повні уроки
44.    Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 4 з синтаксису й пунктуації (диктант)
45-46.    Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Повні уроки
47-48.   Пряма мова. Повні уроки
49.    РЗМ № 14.  Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру
50-51.   Діалог. Розділові знаки при діалозі. Повні уроки
52.    Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 5 з синтаксису й пунктуації (диктант або тестування)
ФОНЕТИИКА. ОРФОЕПІЯ, ГРАФІКА, ОРФОГРАФІЯ
53.    Звуки мови та звуки мовлення. Повні уроки
54-55.   Позначення звуків на письмі. Повні уроки
56.    Склад. Наголос. Повні уроки
57-58.    Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Повні уроки
59-60.    Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Повні уроки
61-62.    РЗМ № 15-16. Контрольний переказ тексту Повні уроки
63.    РЗМ № 17.   Аналіз контрольного переказу
64.    Тематична контрольна робота № 6 (диктант або тестування).   Контрольне аудіювання
65.    Звуки мови та звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі    
66-67.    Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ . Співвідношення звуків та літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї     
68    Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфоепічна помилка (практично). Ознайомлення з орфоепічним словником та словником наголосів   
69-70    Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені[е],[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом. Поняття про орфограму. Орфографічні помилка (практично), її умовне позначення     
71-72.    Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків    
73.    Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія». Контрольне читання мовчки     
74.    РЗМ. Усний твір-оповідання про випадок з життя   
75-76.    Спрощення в групах приголосних. Повні уроки
77.    Чергування о – а, е – і, е - и. Повні уроки
78.    РЗМ. Письмовий твір-оповідання про випадок з життя     
79.    Чергування (о), (е) з (і). Повні уроки
80.    Чергування е – о після ж, ч, ш. Повні уроки       
81-82.   Чергування (и), (і) після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів. Повні уроки
83.    Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія».     
84-85.    Чергування [г],[к],[х] – [ж], [ч], [ш] – [з'], [ц'], [с']       
86.    Найголовніші правила чергування       
87.    Основні правила чергування у – в, і - й. Повні уроки       
88.    Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Повні уроки    
89.    Сполучення йо, ьо. Повні уроки      
90.    Контрольний диктант. Контрольне аудіювання. Повні уроки     
91-92.    Правила вживання апострофа. Повні уроки      
93.    РЗМ. Замітка-інформація в газету. Повні уроки     
94.    Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія».        
95.    Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків. Повні уроки    
96.    Вимова і написання слів із подовженими м'якими приголосними       
97-98.    Написання слів іншомовного походження. Повні уроки    
99.    Написання слів іншомовного походження. Букви и та і в словах іншомовного походження      
100.    Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія».      
101.    РЗМ. Особливості побудови роздуму. Усний докладний переказ тексту-роздуму       
ЛЕКСИКОЛОГІЯ . ФРАЗЕОЛОГІЯ
102.    Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками      
103-104.    Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях     
105.   РЗМ. Контрольний усний докладний переказ тексту-розповіді з елементами роздуму      
106.   Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів     
107.    Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів    
108.    Омоніми     
109.    РЗМ. Діалог. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації    
110.    РЗМ. Особливості побудови художнього і наукового описів. Опис тварини. Усний вибірковий переказ тексту, що містить опис тварини      
111.    Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів       
112.    Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологізми як члени речення    
113.    Контрольна робота за темою «Лексикологія. Фразеологія».     
Будова слова. Орфографія
114-115.    РЗМ. Контрольний письмовий переказ тексту, що містить опис тварини     
116.    Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова     
117.    РЗМ. Аналіз контрольного переказу, що містить опис тварини    
118.    Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова      
119-120.    РЗМ. Контрольний письмовий твір     
121-122.    Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)      
123.    Вимова й написання префіксів роз-, без-      
124.    РЗМ. Аналіз контрольного письмового твору     
125.    Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі      
126.   Вивчені орфограми в значущих частинах слова. Правопис складних слів    
127.    Контрольна робота за темою «Будова слова. Орфографія».       
Повторення й узагальнення вивченого в кінці року
128.    Синтаксис і пунктуація. Лексикологія й фразеологія       
129.    Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія      
130.    Будова слова й орфографія       Шкільні предмети з повним переліком з конспектами уроків, рефератами, завданнями та рішеннями цих завдань
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення