KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 6 клас

                                                                Шкільний план, щодо проведення уроку українська мова 6 клас

Перелік тем:

1. Вступ. Краса і багатство української мови
 2.  Словосполучення і речення. Головні члени речення; частини мови, якими вони виражені. Орфограми в значущих частинах слова.

3. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки в простому реченні.

4.     РЗМ № 1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові, мета й місце спілкування (практично)   
5.     Складне речення. Розділові знаки в складному реченні. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові та діалозі.   
6.     Структура тексту. Тема і основна думка. Види зв'язку речень у тексті. Типи мовлення . Стилі мовлення  
7.     РЗМ №2. Повторення вивченого про текст, його складові ознаки. Структурні особливості тексту. Види зв'язку речень у тексті. Вибірковий усний переказ тексту наукового стилю.    
8.     Поняття про офіційно-діловий стиль мовлення. Засвоєння стандартних висловів, словосполучень в офіційно-діловому стилі.   

Лексикологія
9.     Лексикологія. Етимологія.Групи слів за їх походженням. Тлумачний словник. Книжна та розмовна лексика .Словник іншомовних слів. Вимова та написання слів іншомовного походження.
10.    Активна і пасивна лексика: застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми.
11-12.     Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені, діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми.
13     Тренувальні вправи. Доречне вживання вивчених пластів лексики
14.     Офіційно-ділова лексика.
15.     РЗМ№З. Ділові папери. План роботи. Оголошення. Особливості їх побудови.
16.     Тренувальні вправи
17.     Повторення вивченого з теми. Контрольна робота №1( тестові завдання). Лексикологія.


Словотвір. Орфографія
18.     РЗМ №4. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення. Докладний (усний) переказ худож¬нього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Підготовка до усного контрольного переказу.
19.     РЗМ №5. Докладний письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Складний план готового тексту.
20.     Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення. Словотвірний словник. Орфографія.
21.     Зміни приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький, буквосполученням -чн (-шн-).
22.     Зміни приголосних при творенні відносних прикметників з суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників з суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).
23.     РЗМ №6. Письмовий контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (підготовча робота).
24.     РЗМ №7. Письмовий контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (виконання роботи).
25.    Складні слова. Сполучні голосні о, е в складних словах. Вимова га наголошення складних слів; правильне вживання їх у мовленні.
26.     РЗММ 8. Робота над помилками, допущеними у контрольному переказі. Удосконалення писемного мовлення.
27.     Творення складноскорочених слів, їх правопис разом і через дефіс; написання слів з пів-.
28.    Правопис складноскорочених слів. Тренувальні вправи.
29.    Тренувальні вправи
30.    Контрольна робота №2 (тестові завдання). Словотвір. Орфографія. Контрольне читання мовчки.


Морфологія. Орфографія
31.    Загальна характеристика частин мови.
Іменник
32.     Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні і власні. Власні назви.Велика буква і лапки у власних назвах.
33.     Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Запобігання помилкам у визначенні роду окремих іменників.
34.     Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини.
35.     Відмінки іменників, їх значення. Уживання відмінкових форм іменників; кличний відмінок при звертанні; синоніміка відмінкових закінчень.
36.     РЗМ № 9. Діалог, його розігрування відповідно до серії малюнків, запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної з особистими враженнями від певних подій, спостереженнями, обміном думками, життєвим досвідом учнів, етикетного характеру. Підготовка до контрольної здачі діалогу.
37.     Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни.
38.     Відмінювання іменників І відміни.
39.     Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чол. роду в Р. в. Закінчення -а (-я) в родовому відмінку однини. 

Тема 38. Закінчення -у (-ю) в родовому відмінку одниниЗакінчення -у (-ю) в родовому відмінку однини.

Давальний та орудний відмінки однини іменників II відміни.

Орудний відмінок множини іменників II відміни
40.   Відмінювання іменників III відміни.
41.   Відмінювання іменників IV відміни.
42.     Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.
43.     Тренувальні вправи. Повторення вивченого у І семестрі.
44.     Контрольний диктант.
45.     Аналіз контрольного диктанту.

46.    Повторення основних відомостей з теми «Іменник, відмінювання іменників».
47.     Контрольна робота №З (тестові завдання). Іменник. Відмінювання іменників.
48.     РЗМ № 10. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.
49.     РЗМ№ 11. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі
50.    Особливості творення іменників. Не з іменниками
51.    Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, ичок, -ичк, -інн(я), -єнн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -єв(о)
52.    Написання та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові
53.    РЗМ №12 Докладний усний переказ тексту художнього стилю з елементами опису природи
54.    РЗМ № 13 Вибірковий письмовий переказ художнього тексту з елементами опису природи

Прикметник
55.    Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
56.    Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.
57-58.    Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення та правильне вживання в мовленні. Тренувальні вправи
59.    Відмінювання прикметників. Повні й короткі форми прикметників. Прикметники твердої і м’якої груп
60-61.    РЗМ № 14-15. Докладний письмовий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням
62.    РЗМ № 16 Аналіз письмового переказу
63.    Творення прикметників, перехід прикметників в іменники
64.    Тренувальні вправи
65.    РЗМ № 17. Усний твір-опис природи на основі власних спостережень і вражень
66.    Написання прикметників із суфіксами –еньк, -есеньк, -ісіньк, -юсіньк, -ськ, -зьк, -цьк
67.    Букви е, о, и в прикметникових суфіксах –ев- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-),  -ин-, -ін-, -ичн-.
68.    РЗМ № 18 Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі
69.    Написання  не з прикметниками
70.    Написання  -н-, -нн- у прикметниках
71.    Написання  складних прикметників разом і через дефіс
72.    РЗМ № 19 Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей
73.    Написання прізвищ прикметникової форми
74-75.    Тренувальні вправи
76.    Контрольна робота. Прикметник


Тема 42. Відмінювання іменників IV відміни
Тема 43. Орфографія
Тема 44. Схема розбору іменника як частини мовиТема 45. Види прикметників
Тема 46. Ступені порівняння прикметників
Тема 47. Групи прикметників
Тема 48. Відмінювання прикметників твердої групи
Тема 49. Відмінювання прикметників м'якої групи
Тема 50. Складні прикметники на -лиций. Написання суфіксів
Тема 51. Написання прикметників із не -н- чи -нн-. Написання складних прикметників
Тема 52. Відмінювання прізвищ прикметникового типу
Тема 53. Написання російських прізвищ
Тема 54. Схема розбору прикметника як частини мови
Тема 55. Види числівників
Тема 56. Прості, складні та складені числівники
Тема 57. Відмінювання числівника один
Тема 58. Відмінювання числівників два, три, чотири
Тема 59. Відмінювання числівників п'ять, шість, сім, вісім
Тема 60. Відмінювання числівників на позначення десятків
Тема 61.Відмінювання числівників на позначення сотень
Тема 62. Відмінювання порядкових числівників
Тема 63. Відмінювання складених порядкових числівників
Тема 64. Властивості займенників
Тема 65. Розряди займенників
Тема 66. Відмінювання особових займенників
Тема 67. Відмінювання зворотного займенника себе
Тема 68. Питальні та відносні займенники
Тема 69. Відмінювання питальних і відносних займенників
Тема 70.Заперечні та неозначені займенники
Тема 71. Відмінювання заперечних і неозначених займенників
Тема 72. Присвійні займенники
Тема 73. Відмінювання присвійних займенників
Тема 74. Займенники стільки, цей
Тема 75. Відмінювання вказівних займенників
Тема 76. Форми вживання займенників
Тема 77. Схема розбору займенника як частини мови


Усі шкільні предмети, до яких прикріплені
рішеннязавдань, реферати, ілюстрації. Все, що потрібно для повної підготовки до уроків


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими